دست خالي دو و ميداني كاران ايران در روز پاياني قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در آغاز روز پاياني بيســت و دومين دوره مسابقات دووميداني قهرماني آسيا، در مرحلــه نيمهنهايــي دوي 200 متــر حســن تفتيان و علي خديور نمايندگان ايران بودند كه هــردو از صعود به فينال بازماندند. تفتيــان ركورد 21/18 ثانيه را ثبــت كرد و خديور هم با زمان 21/28 از خط پايان عبور كرد. تفتيان پيش از اين در صد متر با ركورد 10/25 روي سكوي قهرماني ايستاده بود.

دست قنبرزاده هم به مدال نرسيد

در جريــان رقابتهــاي دووميدانی، كيوان قنبرزاده در پرش ارتفاع به مصاف حريفان خــود رفت كه در بهترين ركورد خود پرشــي به ارتفاع 2/20 متر را ثبت كرد و از رسيدن به مدال بازماند و ششم شد. قنبرزاده يك بار ديگر سر بزنگاه و در مســابقهاي مهم، ركورد 2/20 خودش را تكرار كرد و نتوانست به مدال برسد.

او در گذشته بارها به ركوردهاي بهتر هم رسيده اما درست زماني كه نياز به آن دارد و به رويداد مهمي ميرود، نميتواند از ايــن ركــورد بهتر بپرد و روي ســكو بايستد. در اين ماده پرندگان كره، چين و سوريه با ركوردهاي ‪2/28 ،2/30‬ و 2/24 اول تا سوم شدند.

پنجمي مقدم در پرتاب چکش

مليپوش پرتاب چكش كشــورمان در مسابقات دووميداني قهرماني آسيا به مدال نرسيد.

رضــا مقــدم در پرتــاب چكش به مصــاف حريفان خود رفت كه در بهترين ركــورد خود 68/92 متــر را ثبت كرد و پنجم شد و از رسيدن به مدال بازماند.

در ايــن مــاده دلشــاد نظــروف از تاجيكستان با ركورد 76/69 متر قهرمان شــد و نمايندگان كره و چين دوم و سوم شدند.

كاروان ايــران تا عصــر 4 طال و يك برنز را كســب كرده و در رده ســوم رده بنــدي مدالهــا قرار داشــت. احســان حدادي، حسن تفتيان، كيهاني و شهري چهار طاليي ايران در اين رقابتها بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.