ديوان عدالت اداري انتخابات تيراندازي را لغو كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا اعــالم وزارت ورزش و جوانان قرار بود انتخابات فدراســيون تيراندازي 20 تيرمــاه (فردا) برگزار شــود، اين در حالي است كه در فاصله دو روز مانده به انتخابات، ديــوان عدالت اداري انتخابات را لغو كرد.

پيــش از ايــن با اعتــراض يكي از نامزدهــا، ديوان عدالــت اداری حكم به بركناری رييس فدراســيون داده بود كه با اجــرای حكــم، وزارت ورزش مهدي هاشــمي را بركنار و مبينــي را بهعنوان سرپرســت معرفي كرد. بعد از اعتراض مهدي هاشــمي بــه ايــن رأي، ديوان عدالت اداري انتخابات 20 تير فدراسيون تيراندازي را لغو كرد.

براساس رأي ديوان، انتخابات قبلي درســت بوده و مهدي هاشمي همچنان رييس فدراسيون اســت. اين ديوان روز گذشته راي خود را اعالم و به اين ترتيب عمال انتخابات فــردا را لغو كرد. پيش از اين دبير مجمع بــا صراحت اعالم كرده بــود كه ايــن مجمع برگزار ميشــود و مانعي بر سر راهش وجود ندارد.

مهــدي هاشــمي رييــس ســابق فدراســيون تيراندازي اين خبر را تاييد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.