معارفه رييس فدراسيون اسكيت برگزار شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با حضور مدیران وزارت ورزش و جوانان

مراســم توديع و معارفه سرپرست سابق و رييس جديد فدراسيون اسكيت روز گذشــته در محل فدراسيون اســكيت با حضور احمد گواري، مدير كل دفتر امور مشترک ورزشي وزارت ورزش و جوانان و جمعي از مديران وزارت ورزش و جوانان و رييس جديد فدراسيون اسكيت بهمن محمدرضايي برگزار شد. گواري در اين مراسم گفت: «كمتر معارفهاي است كه با اين تعداد برگزار ميشود. ما اين را بــه فال نيك ميگيريم. تبريك ميگويم به رضايي به خاطر انتخابش بهعنوان رييس جديد فدراســيون، همچنين تشكر ميكنيم از سرپرست فدراسيون زهرا موســوي كه در تمام مدت سرپرســتي خود با همه بلنديها و پســتيهايي كه وجود داشــت برنامههاي فدراســيون را انجام داده و زمينه را براي انتخابات اين فدراســيون فراهم كردند.» او ادامه داد: «ما شــاهد انتخابات حساس و نزديكي بوديم. خوشــبختانه بدون اعمال نظر و جانبداري، اعضاي مجمع به نفري كه مد نظــر خود بود راي دادند. انتخابات به مرحله دوم رفت و در نهايت محمدرضايي بهعنوان رييس فدراســيون اسكيت انتخاب شــد.» بهمن محمدرضايي، رييس جديد فدراســيون اسكيت نيز در اين مراســم گفت: «خدا را شكر كه توانستهام در مدت خدمت در دل دوســتان جا پيدا كنم. حضور شما به من انرژي مضاعف ميدهد و اميدوارم لياقت اين را داشته باشم كه پاسخگوي محبت و اعتماد شما باشــم. اميدوارم كه با كمك شما پيشــرفت اسكيت ايران بيشتر شود و گامهاي بلندي را در جهت ارتقای اين رشته داشته باشيم.»

نتایج روز نخست اسنوكر جوانان جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.