تولد 20 سالگي كيميا در بيمارستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دختر قهرمــان تکواندو ایران در حالي امروز وارد 0۲ سالگي ميشود که شب تولد خود را در بیمارستان سپري ميکند.

کیمیــا علیــزاده بعــد از حضور در رقابتهاي قهرماني جهان و بازگشــت به تهران شــرایط روحي و جســماني خوبي نداشــت و در نهایت به بیمارستان منتقل شده و بســتري ميشود. طي یکي دو روز گذشته شایعاتي مبني بر حال نامساعد او منتشر شده و همین موضوع بهانهاي است براي صحبت با پزشــک کیمیــا علیزاده. محمدرضا معتمد پزشــک کیمیا علیزاده در این رابطه ميگویــد: «من نميتوانم و اجازه ندارم اطالعات پزشــکي بیماران را در اختیار دیگــران قرار دهم. ولي بیماري که شایعه شده به هیچ عنوان صحت ندارد و ميتوانــم بگویم جاي نگراني نیســت. علیــزاده مبتال به یک بیماري ویروســي است که در حال انجام اقدامات الزم براي رفع این مشکل هستیم و کارهاي درماني به خوبي پیش ميرود و بعد از طي کردن این مراحل او ميتواند بدون مشکل به کار خود ادامه دهد.»

هر چند سخنان دکتر معتمد نگرانيها در خصوص شــرایط حاد کیمیا علیزاده را تا حدود زیادي برطرف ميکند ولي ســوال اصلي اینجاست که چرا شرایط ورزشکاري که ميتواند ســالها در سالمت کامل باشد، اینطور به خطر افتاده است؟

کیمیا علیــزاده امروز (دوشــنبه 19 تیرماه) وارد بیستمین سال زندگي ميشود و ایــن در شــرایطي اســت که بــه خاطر فشــارهاي چند ماه اخیر، ایــن روز را در بیمارستان سپري ميکند.

شــاید اگــر بــه حضــور کیمیــا در رقابتهاي جهاني اصرار نميشــد، او امروز شــرایط بهتري داشــت و تا این حد تحت فشار نبود. مدتي قبل و پیش از اعزام کیمیا به رقابتهــاي جهاني، در قالب گزارشــي نوشتیم که کیمیا شرایط جسماني مناسبي ندارد و بیش از آنکه به فکر نتیجه باشــیم، باید نگران ســالمتي کیمیا باشــیم اما در کمال تعجب دیدیم که این دختر سدشکن، در تیم اعزامي به رقابتهــاي جهاني قرار گرفــت و باز هم بار خیلي از مشــکالت را به تنهایي و با مدال با ارزشــي که به دست آورد، بر دوش کشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.