خودمان خواستيم آزمايش بگيرند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

واکنش‌رییس‌سازمان‌تیم‌هاي‌ملي‌به‌دوپینگ‌تکواندوکاران:

بعد از مثبت اعالم شــدن نمونه دو تکواندوکار، رییس سازمان تیمهاي ملي ميگوید: «فدراسیون تکواندو با جدیت به دنبال ریشهکني دوپینگ در این رشته اســت و در جریان برگزاري رقابتهاي باشگاههاي آسیا خودمان خواستیم که از نفرات آزمایش گرفته شود.»

آرش فرهادیــان توضیحاتي دربــاره این ماجرا ميدهــد: «در جریان برگزاري جام باشــگاهها به درخواست فدراســیون اعضاي ستاد ملي مبارزه با دوپینگ در محل برگزاري حاضر شــدند و از تعداد زیادي از نفرات آزمایش گرفته شــد. در میان کســاني که در ساري آزمایش دادند طبق اعالم فدراســیون جهاني به فدراسیون، جواب آزمایش دو نفر مثبت اعالم شــده اســت. البته هنوز اســامي این نفرات به صورت رسمي اعالم نشده و ما موضوع را به آنها گفتیم تا درخواست بازنگري در این مورد شود. در هر صورت ممکن است به طور مثال اتفاقي که براي عمیدي افتاد و ناخواسته دارویي را براي درمان مصرف کرده بود، افتاده باشد.»

رییس سازمان تیمهاي ملي تکواندو ادامه ميدهد: «فدراسیون تکواندو با جدیت به دنبال ریشه کن کردن مساله دوپینگ در تکواندو است و ما مثل گذشــته و قويتر از گذشته در آینده با این مســاله مبارزه ميکنیم و قطعا تعداد آزمایشهاي بیشتري خواهیم گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.