سيداحمد خميني در اردوی تيم ملي ووشو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نتیجه امام خمیني (ره) با حضور در آکادمي ووشــو براي مليپوشــان ووشو در رقابتهاي پیش رو آرزوي موفقیت کرد.

ســیداحمد خمیني فرزند ســید حســن خمیني، دیروز (یکشنبه) در آکادمي ووشو حضور یافت و با مهدي علي نژاد، رییس فدراسیون ووشو ایران دیدار و گفت وگو کرد.

او با حضور در محل تمرینات تیمهای ملي جوانان و بزرگســاالن ایران، تالش ووشوکاران کشورمان را زیر نظر گرفت.

سیداحمد خمیني براي تیمهاي ووشوي جوانــان و بزرگســاالن ایــران در رقابتهاي آســیایي کره جنوبي و جهاني روســیه آرزوي موفقیت کرد. علي نژاد رییس فدراسیون ووشو نیز با ابراز خرســندي از حضــور وی در اردوي تیم ملي ووشــو، عنــوان کرد: «خانــواده امام راحل همواره براي مردم ایران اسالمي از ارزش باالیي برخوردار هســتند، چراکه نقش اصلي را در مسیر پیروزي انقالب ایفا کردهاند.»

با دعوت اتحادیه جهاني کشتي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.