منراهمينحاال بفروشيد آرسنال در پي جذب بروزوويچ از اينتر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الكســيس ســانچس ميخواهــد بــه منچسترســيتي برود و به ســران آرســنال گفته كه همين حاال او را بفروشــند. فروش اين فوق ستاره آرســنال تبديل به داغترين ماجراي نقل و انتقاالت تابستاني شده است. توپچيها سرســختانه در تالش هستند كه با او قــرارداد جديدي امضا كنند، چرا كه او وارد آخرين ســال قراردادش شده است اما منچسترسيتي قصد دارد كه او را به ورزشگاه اتحــاد ببرد، جايي كــه او ميتواند زير نظر مربي ســابقش، پپ گوارديوال بــازي كند. بايرن مونيخ هم به خريد او عالقهمند است. احتمال جدايي ســانچس، بهويژه با حضور نداشتن آرسنال در ليگ قهرمانان فصل بعد باالســت. اين بازيكن شيليايي قصد ندارد از انگليس برود و دوست دارد به منچسترسيتي بپيوندد. يك منبع نزديك به سانچس گفته: «همين كه آرسنال در ليگ قهرمانان حضور ندارد براي الكســيس كافي است. انگيزه او بــازي در ليگ قهرمانان و فتح آن اســت.» ســانچس 82ســاله پس از حضور با شيلي در فينال جــام كنفدراســيونها اكنون در تعطيالت به سر ميبرد. گفته ميشود كه او در روسيه بوده كه تصميم گرفته از آرسنال جدا شــود. اين منبع افزوده: «الكســيس با همتيميهايش در شيلي در روسيه صحبت كرده است. او اوضاع را براي آنها توضيح داده و با خانوادهاش هم صحبت كرده است. همه به يك نتيجه رسيدهاند: بهترين راه حل اين اســت كه او به حضورش در آرسنال خاتمه دهد و به ســيتي برود.» آرسنال در تابستان با خريد الكســاندر الكازت، خط حملهاش را تقويت كرده اســت. اين بازيكن 25ميليون پوندي، گرانترين بازيكن تاريخ آرسنال شده است. با اين حال، سران آرسنال گفتهاند كه حضور الكازت باعث فروش سانچس نخواهد شــد، و آنها قصد دارند ايــن بازيكن را نگه دارند، حتي اگر او را در تابســتان سال بعد بهصورت آزاد از دست بدهند.

بــه گزارش ســايت ESPN باشــگاه آرسنال در حال ارزيابي يك پيشنهاد براي ارائه به اينتر جهت جــذب هافبك كروات اين تيم مارســلو بروزوويچ اســت. آرســن ونگر، مربــي توپچيها بــراي فصل آينده قصــد تقويت خط مياني تيمــش را دارد و اوليــن گام در راســتاي تحقق اين هدف را هم با جذب سئاد كوالسيناچ برداشته است. او اخيــرا نيــز دومين خريد تابســتانياش آلكساندر الكازت را از ليون خريد و او را به گرانترين بازيكن تاريخ آرسنال تبديل كرد. ونگر جزو طرفداران بروزوويچ است و فصل گذشــته استعداديابهاي باشــگاه آرسنال را مأمور كرد كــه عملكرد بازيكن تيم ملي كرواســي را زير نظــر بگيرنــد. او اما تنها مشتري بروزوويچ نيست چرا كه باشگاههاي ديگر مانند چلســي و منچســتريونايتد هم براي جذب اين هافبك تكنيكي ابراز تمايل كردهاند.

آرسنال اما ظاهرا از ديگر مشتريان اين بازيكن 24 ســاله يك قدم جلوتر است و او را براي بازگشــت به جمع مدعيان قهرماني فصــل آينده ليگ برتر ميخواهد. در همين حــال از منابع ايتاليايي خبر ميرســد كه اينتر بــراي فروش بروزوويچ آماده اســت. اينتــر براي موازنه كــردن دخل و خرجش طبق معيارهاي قانون بازي جوانمردانه مالي يوفا بايد بازيكن بفروشد و فروش بروزوويچ به نراتزوري بــراي محقق كردن اين هدف كمك ميكند.

دیلــي میل- عبدا... نــوري، هافبك آژاکس، در جریان بازي دوســتانه با وردربرمن به دلیل مشــکل قلبي از حــال رفت و او را بــا هلي کوپتر به بیمارستان رساندند. این بازیکن 20 ســاله در نیمه دوم به زمین رفت و در دقیقه 73 روي زمین افتاد. پزشــکان 10 دقیقه مشغول مداواي این بازیکن هلندي مراکشي االصل بودند و سرانجام این بازیکن را به بیمارستان بردند، در حالي که به هوش بود و ميتوانست نفس بکشد. براي اینکه هواداران هم ماجرا را نبینند، از پارچههاي آبي اســتفاده شد. باشگاه آژاکس اعالم کرده این بازیکن از آریتمي قلب رنج ميبــرد و هم اکنون در بخش مراقبتهاي ویژه بیمارستان و در کماي مصنوعي است. شرایط او پایدار اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.