افقهاي روشن در انتظار غولهاي خفته شهر ميالن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جيمز هورنكستل ‪James Horncastle‬ منبع: ESPN

آن روزي كه داشت براي خبرنگاران از هلنيو هررا حــرف ميزد، خاطرات روزهاي افتخارآفرينــي اينتر را زنــده ميكرد و با اشــاره به همشــهري بودنش بــا لئوناردو داوينچــي غيرمســتقيم بــه نبوغــش در مربيگري اشــاره ميكرد، لوچانو اسپالتي از يك ضربالمثل خاص اســتفاده كرد: «من هرگز به ايــن جمله كه ميگويند آن طرف چمن هميشه سبزتر اســت (مرغ همسايه هميشه غاز اســت)، اعتقاد نداشتم.» عقايد اين مرد 58 ســاله هرچه باشد، براي او در حال حاضر ســخت ميشــود از اين حس فــرار كنــد وقتي كــه همشــهري قرمز و مشكيپوش تا االن دو ســوم از خريدهاي تابســتانياش را انجــام داده و او تازه براي خريد بازيكن دســت به كار شــده اســت. ميالن از تقريبا يك دهه پيش كه رونالدينيو را از بارســلونا خريــد، ديگر نتوانســته بود هوادارانش را با خريدهاي تابســتانياش به وجد آورد تا تابســتان امسال كه دوباره آنها را هيجان زده كرده است. ميالنيها تابستان امسال پرمشغلهترين باشــگاه اروپا بودهاند و تــا االن هفت بازيكن جديــد مجموعا به ارزش 154 ميليون يورو خريدهاند. از برخي جهات، تابستان امسال تداعي كننده اولين تابستان ميالن بعد از انتقال مالكيت باشگاه به سيلويو برلوســكني يا اولين پنجره نقل و انتقــاالت چلســي دوران مالكيت رومن آبراموويچ اســت: يك تابســتان پرتغيير و تحول كه هر روز آن خبــري جديد درباره تالش دوباره باشگاه براي عقد قرارداد با يك بازيكن يا نهايي شدن قراردادش با بازيكني ديگر شنيده ميشد.

بهعنوان مثــال اين هفتــه را در نظر بگيريد. عالوه بر اعالم عقد قرارداد با آندرها كونتي كه كارآمدترين مدافع فصل گذشته ســري A بود، ميالن در نبرد با مينو رايوال، ايجنت معــروف ايتاليا پيروز شــد و گفته ميشود كه توانسته جان لوئيجي دوناروما، دروازهبان جوان و خوشآتيه باشگاه را براي تمديد 4 ســاله قراردادش متقاعد كند كه اگر اين اتفــاق رخ دهــد، مهمترين هدف باشــگاه در تابســتان محقق شده است. در همين حال به تازگي خبر ديگري منتشــر شده است مبني بر اينكه روسونري از خريد پير امريك اوباميانگ، مهاجم گابني بوروسيا دورتمونــد هم مأيــوس نشــده و اميدوار اســت كه او را به ميالن برگرداند. خارج از چين، هيچ كس تمايل ندارد كه به شــرط اوباميانگ بــراي گرفتن حقوق 12 ميليون يورو در ســال پاســخ مثبت بدهد. تا پيش از اين پاريســنژرمن اين مهاجم گابني را ميخواســت كه ظاهرا االن منصرف شده و حاال ميالن جرات كرده اســت كه با او وارد مذاكره شود و از اينكه او را به پردرآمدترين بازيكن سري A تبديل كند هم ابايي ندارد، البتــه ميالنيها فعال گفتهاند كه با پرداخت 8 ميليون يورو در سال مشكلي ندارند. عقد قــرارداد با بازيكني ماننــد نيكال كالينيچ با رقمي بــه مراتب پايينتــر از هزينه جذب اوباميانگ شــايد احتمال واقعبينانهتري باشد كه يك بحث جانبي است.

ميالن با خريدهاي تابســتانياش توجه همــه را جلب كرده اســت و هنــوز هم بايد انتظار اضافه شــدن بازيكنــان ديگر را به اين تيم داشت. اين باعث شده كه هواداران ميالن دوباره جرأت روياپردازي براي كسب قهرماني پيدا كننــد و به همين دليل بود كه پنج هزار نفــر در اولين روز از اردوي تابســتاني تيم در زمين تمريني ميالنلو حضور پيدا كردند و جو حاكم بر آنجا از بســياري از بازيهاي رسمي كه اين تيم در هفتههاي پاياني فصل گذشته سري A انجام داد مهيجتر بود. كامال مشخص است كه ميالن نه تنها بازيكنانی براي تقويت تيمش جذب كرده بلكه اعتبار هم به دســت آورده است.

40 دقيقه به ســمت شرق شهر حركت ميكنيم، به ســمت زمين تمرينــي آپيانو جنتيلــه تيم فوتبــال اينتر كه بازگشــت بازيكنانــش به تمرينات بســيار كم ســر و صداتر صورت گرفت. آنجــا تعداد بازيكنان 25( نفر) بيشــتر از تعداد هواداراني بود كه حضور داشتند(51 نفر) و فضا كامال متفاوت از فضاي زميــن تمريني ميالنلــو. روزنامه معروف گاتزتا دلواســپورت در ضميمه يكي از شمارههاي اخير خود تضاد فاحش در جو زمين تمريني دو تيم شهر ميالن را برجسته كرده بود و نوشت: «اينتر كجا بازي ميكند؛ يكي از متداولترين ســواالتی كه تابستان امســال پرسيده ميشــود. هواداران كمكم دارنــد بيصبــر و حوصله ميشــوند.» يك هوادر اينتر كه اولين جلســه تمرين تيمش را در اردوي پيــش فصل ديده بود، به گاتزتا ميگويــد: «آيا حمله امروز مــا را ديدهايد؟ آندرهآ پينامونتي، ريگوبرتو ريواس، جاناتان بيابياني، ساموئل لونگو، انريكو بالديني، ينس اودگارد، متئو راور .... راور كيست؟!» بازيكنان بــزرگ اينتر مانند مائورو ايــكاردي و ايوان پريشيچ هفته آينده به تمرينات برميگردند اما با نگاه حســرتآميز به آن ســوي شهر كه همشــهري قرمزپوش دارد يكي پس از ديگري بازيكنان با اســتعداد بازار را جذب ميكند، بعيد است كه حال و هواي هواداران اينتر به اين زوديها عوض شــود، حداقل تا زماني كه باشگاهشــان با انتشــار يك بيانيه از خريد يك بازيكــن بزرگ خبر دهد. فعال اين هواداران اينتر هســتند كه به هواداران ميالن غبطه ميخورند و باشگاهشان را تحت فشــار گذاشــتهاند كه بازيكن بخرد و اين جواب را هم از والتر ساباتيني، مدير ورزشي جديدشان شــنيدهاند: «ما داريم خوب و در ســكوت كار ميكنيم، پس نگران نباشيد.» بخشــي از مشــكل اينتر بازي جوانمردانه مالي اســت. ميالن دارد از اصالحاتي كه دو فصل پيش انجام داد بهــره ميبرد، چيزي كه به مالك جديد اجازه ميدهد با ســرعت بيشتري براي خريد بازيكن پول خرج كند. اينتــر اما به خاطر توافــق داوطلبانهاش در زمــان مالكيت اريك توهير، بــراي ورود به جمع باشــگاههايي كه قانون بازي مالي يوفا را پذيرفتهاند، در شــرايطي متضاد قرار دارد و محتاطانهتر بايد پــول خرج كند. اينتر تا روز ســيام ژوئن مهلت داشت و برخالف رم توانســت اين كار را بدون فروش پربهاترين بازيكنانش انجام دهد. اين باشــگاه به جاي اينكه ايوان پريشــيچ را با قيمتي پايينتر از ارزش واقعياش به منچستريونايتد بفروشد، از فــروش بازيكنان مازادش مانند جان لوكا ماپــراري، اور بانگا، ســنا ميانگوئــه، آندره گراويون، فابيو اگولفــي و فدريكو ديماركو در ازاي 37/5 ميليون يورو توانست كسري بودجهاش را برطرف كــرد. حاال با فراغ بال و رهايــي از دغدغه مســائل مالي، اينتر هم ميتواند استارت خريدهايش را بزند و ما به يك ماه گذشــته ميتوانيم به چشم آرامش پيش از توفان نگاه كنيم.

حاال میالن جرات کرده است که با

اوبامیانگ وارد مذاکره شود و از اینکه او را به پردرآمدترین بازیکن سري A تبدیل کند هم ابایي ندارد، البته میالنيها فعال گفتهاند که با پرداخت 8 میلیون یورو در سال مشکلي ندارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.