نيمار: پائولينيو به بارسا بيا!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارســلونا سخت به دنبال تقويت خط مياني تيمش اســت و پائولينيو از گوانگژو اورگرانده را زير نظر گرفته است. نيمار هم هموطنش را تشويق كرده كه از ليگ چين جدا شود و به بارسا بپيوندد.

احتمــال انتقــال ماركــو وراتي به بارسلونا تقريبا صفر شده و دني سبايوس، ديگر هدف بارسلونا هم در آستانه پيوستن به رئال مادريد اســت. بارســلونا همچنان يك هافبك براي تقويت خط مياني تيمش ميخواهد و ارنســتو والورده، مربي جديد بارسا اصرار دارد كه يك هافبك براي اين تيم جذب شود. اكنون نام پائولينيو مطرح شده اســت. خود اين بازيكن گفته كه از عالقه بارســا احساس شعف ميكند. او كه بهزودي 92ساله ميشود، پس از شكست 2 بر صفــر مقابل بيجينــگ (پكن) گوان در ليگ چين، دربــاره احتمال حضور در كاتالونيا گفت: «من دورو نيســتم و بسيار روراســت هستم. بله، روشــن است كه به بارسلونا فكر ميكنم. پيشنهاد آنها مهمتر از چيزی اســت كه فكــر ميكرديم. مدير برنامهام بــه من گفته كــه صحبتهايي انجام شــده، هرچند كه اكثــر بازيكنان تا زماني كه اتفاقــي نيفتاده دربارهاش حرف نميزنند اما من ميتوانم تاييد كنم كه اين عالقه واقعي اســت و صحت دارد. ميدانم پيشنهادي رســمي در كار است كه مبلغ آن حدود 20 ميليون يورو اســت و رييس بارســلونا هم با مديــران گوانگژو صحبت كرده است. البته هنوز هيچ توافقي حاصل نشــده.» البته گزارشها حاكي از آن است كه مبلغ پيشــنهادي بارسلونا 25 ميليون يورو بوده ولي باشگاه چيني آن را رد كرده است.

نيمــار، هموطــن پائولينيــو هم از او خواســته كه با بارســلونا قرارداد امضا كند. او درباره هافبــك گوانگژو ميگويد: «پائولينيو دوستي است كه در فوتبال دارم و ميخواهم در بارســلونا بازي كند چون با داشــتن بازيكني مانند او كه دوست من هم هست، ما قهرمانيهاي بسياري كسب خواهيم كرد.»

نيمــار همچنين خوشــحال اســت كه قرارداد ليونل مســي تمديد شــد: «او نميتواند بارســلونا را تــرك كند چون او بهترين است.»

دني سبايوس هم مورد توجه بارسلونا و رئال مادريد قرار گرفته اســت، هرچند كه احتمال حضور او در رئال بسيار بيشتر اســت. نيمار با اين حال بازي او را ستوده است: «او بازيكني عالي است.»

پائولینیو : من دورو نیستم و بسیار روراست هستم. بله، روشن است که به بارسلونا فکر ميکنم. پیشنهاد آنها مهمتر از چیزی است که فکر ميکردیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.