درخواست بهيرين: بگذاريد به بارسلونا بروم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هكتور بهيرين قصد دارد سران آرسنال را مجبور كند كه با انتقال او به بارسلونا موافقت كنند. باشگاه بارسلونا به آنها اعالم كرده كه تا ابد منتظر بهيرين نخواهد ماند.

اين مدافع راســت با آرســن ونگر تماس گرفته و از او خواســته كه اجــازه رفتنــش را بدهد. ونگر ايــن صحبت او را جــدي گرفته و بــه محض آمدن او بــه لندن، با او صحبت كرده است. ونگر پروژهاش را به بهيرين توضيــح داده و گفته كه اين بازيكن چقدر براي خود او و پيشرفت باشگاه مهم است.

مدتهاست كه مشخص شده روياي بهيرين، بازي براي بارســلونا اســت. بارســا چندي پيش با اين مدافع تماس گرفته و بر سر قرارداد شــخصي، كم و بيش با او به توافق رســيده اســت اما آرســنال كامال بیميل به فروش اوســت. بهيرين حتي حاضر است كه از دستمزدش تا حد زيادي كاســته شود ولي به بارسلونا برود.

احتمــاال بــهزودي اوضــاع مشخص خواهد شد و بهيرين يا به بارسلونا خواهد رفت، يا اينكه دست كــم يك ســال ديگر در آرســنال ميماند. اگر آرســنال بخواهد او را بفروشــد، قيمتش باال خواهد بود، چرا كه باشــگاه هنوز جانشيني را براي او مشــخص نكرده است و در صــورت فروش او، از پول حاصل به ســراغ خريد بازيكن جديد خواهد رفت.

بارســلونا براي جذب بهيرين بايد حــدود 25 تا 30 ميليون پوند به آرسنال بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.