چند باشگاه به دنبال ساخو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مامادو ســاخو چندين باشــگاه را خواهان خــود ميبيند. اين مدافع ليورپول در فصل گذشــته بهصورت قرضي در كريســتال پــاالس حضور داشــت و پــاالس قصــد دارد او را بهصــورت دايمي به خدمــت بگيرد اما ليورپول قيمتي روي او گذاشــته كه پرداختــش از عهده پاالس خارج است.

قيمت ليورپول 30 ميليون پوند اســت و فرانك ديبوئر، مربي جديد پــاالس قصد ندارد چنيــن مبلغي را صرف خريد تنها يك بازيكن بكند.

پاالس همچنان او را ميخواهد و با خود اين بازيكن هم بر سر قرارداد شــخصي به توافق رسيده است. اين در حالي اســت كه ليورپول با سيلي از پيشــنهادها براي خريد او مواجه اســت. يورگن كلوپ اصرار دارد كه اين بازيكــن 30 ميليون پوند قيمت دارد، بهويژه كــه اورتون 25 ميليون پونــد صــرف خريد مايــكل كين از برنلي كرده است.

قــرارداد ســاخو بــا ليورپول تا تابستان 2020 است و به اين ترتيب، ليورپول تحت فشــار نيست كه او را ارزان به فروش برساند.

ســاخو فصــل گذشــته در تور پيشفصــل ليورپــول در آمريــكا با كلوپ به مشــكل برخــورد كه او را به تمرين بــا آكادمي ليورپول تبعيد كردند. او سپس به پاالس قرض داده شد. ســاخو اكنون با ليورپول تمرين ميكند ولي بســيار بعيد است كه او را با پيراهن اين باشــگاه در ميادين رسمي ببينيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.