نايينگوالن در رم ماندني شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مونچي، مدير ورزشي باشگاه رم اعالم كرد كه اين باشــگاه ديگر قصد فروش رجا نايينگوالن را ندارد و جالوروسي براي فصل آينــده روي اين بازيكن مليپوش حســاب ميكند.

مونچــي در يك كنفرانس خبري براي معرفي ماكســيم گونالون خريد جديد رم، درباره بازيكن 29 ســالهاي هــم كه گفته ميشــود چند مشــتري پرو پا قرص مانند چلســي و اينتر دارد، گفــت: «نايينگوالن قطعــاً در رم خواهــد ماند. زمــان فروش بازيكنان مهم رم تمام شده است. حاال ما با گزينههايي كه بازار نقل و انتقاالت برايمان فراهم خواهــد آورد ميخواهيم تيمي قوي بسازيم.» نايينگوالن سال 2014 از كالياري به رم پيوست و با اين تيم دو نايب قهرماني در سري A و نيز يك عنوان سومي در فصل 2015-2016 كسب كرد.

رم در بــازار نقل و انتقاالت تابســتان امسال تا كنون سه بازيكن فروخته است كه يكي از آنها محمد صالح بود كه به ليورپول پيوســت و ديگري لئاندرو پــاردس بود كه راهــي زنيت شــد. آنتونيــو روديگر مدافع آلماني جالوروســي هم راهي چلسي شده اســت. عالوه بر اين گرگوير دفرل، مهاجم ساســولو يكي از بازيكناني اســت كه گفته ميشود رم در صدد جذب آنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.