بارسلونا بدون كت و شلوار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارســلونا هنوز كت و شــلوار رسمي بــراي فصل بعد ندارد. شــركت ريپالی كه تامينكننده البســه رســمي باشــگاه بود، تصميــم گرفته قــراردادش را تمديد نكند و بارســلونا با شــركت ديگري هم قرارداد امضــا نكرده اســت. چندين حامــي مالي بارســلونا اعالم كردهاند شرايطي كه باشگاه براي تمديد قرارداد پيش رويشــان گذاشته پذيرفتني نيست و آنها قراردادشان را تمديد نخواهند كرد. البته بازيكنان از اينكه شركت ريپالی ديگر با بارسلونا قرارداد ندارد راضي هستند، چرا كه ترجيح ميدهند با گرمكن سفر كنند تا كت و شلوار.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.