ردنپ خطر سرطان را پشت سر گذاشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هري ردنپ، مربــي بيرمنگام گفته كــه اخيرا خطــر ســرطان او را تهديد ميكرده كه به خير گذشــته است. اين مربي 07ســاله بهشــدت نگران اوضاع جســمانياش بود و او را بهســرعت به بيمارستان منتقل كردند تا يك تومور كه در مثانهاش شــكل گرفته بود را بردارند. او اكنون مجبور است هر سه ماه آزمايش چكاپ بدهد.

اين مربي گفته كه ساندرا، همسرش نقشــي كليدي در عبور او از اين بحران داشته است.

ردنپ گفت: «اين اولين باري است كه واقعا نگران شده بودم. ميدانستم كه حالم خوب نيســت اما ساندرا بود كه در نهايت من را بهاجبار به پيش دكتر برد.»

اين مربي ســابق تاتنهام، وستهم و پورتســموث هفته گذشــته اجازه آن را يافــت كه به دنياي مربيگــري بازگردد. نتايــج نشــان مــيداد كه ايــن تومور خوشخيم بوده است.

ردنپ گفــت: «من خوششــانس هستم، اين را خوب ميدانم چون ممكن بود تومور بدخيم باشــد. آنهــا تومور را خارج كردند چون چاره ديگري نداشتيم. زمانــي كه ايــن كار را كردند، در عرض چند روز توانستم زندگي را از سر بگيرم.»

او در آوريل فصل گذشــته هدايت بيرمنگام را به عهده گرفت و كمك كرد كه اين تيم در چمپيونشيپ بماند. ردنپ گفته كه مصمم اســت به باشگاه كمك كند كه موفق باشد.

ديلي ميل- چنــد روز پيش بعد از مســابقه در اتريش، از لوييس هميلتون و سباســتين فتل دعوت شــد تا با هم دست بدهند اما هميلتون راهش را گرفت و رفت و فتل هم به راه ديگری رفت. حاال كريستين هورنر، مدير تيم ردبول گفته، اين دو راننده از هم متنفرند و مســووالن فرمول يك نبايد تالش كنند تا اين مساله پنهان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.