پاي فدرر روي پوست موز سر نخورد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اســتاد بزرگ تنيس، روژه فــدرر برابر ميشا زورف غافلگير نشــد و با عبور از او به مرحله يك هشــتم نهايي ويمبلدون رسيد. تنيســور آلماني ميتوانست پوست موز دور ســوم مســابقات مورد عالقه فدرر باشد اما قهرمان هفت دوره اين مسابقات در سه ست بــا نتايج 7 بر ‪6 6،‬ بر 4 و 6 بر 4 به پيروزي رســيد. با اين حساب فدرر براي پانزدهمين بار به هفته دوم ويمبلدون رســيد و امشب بــراي صعود به جمع 8 نفــر برتر با گريگور ديميتروف بلغار روبهرو ميشود.

شانس ســوم قهرماني در حالي سومين مســابقه متوالي خــود را بــدون دادن يك ســت برد كه چهار ســال پيش در نخستين ديدار با زورف حتي يك گيم هم به او نداده بود. الكســاندر زورف برادر كوچكتر ميشا با پيروزي بر حريف خود، براي نخســتين بار حضور در يك هشــتم نهايي يك گرنداسلم را تجربه خواهد كرد.

فدرر كــه به دنبال رســيدن به ركورد هشــتمين قهرمانــي و همچنيــن عنــوان مسنترين قهرمان است در يك ساعت و 49 دقيقه كار حريف خود را تمام كرد.

امــا ديميتروف 26 ســاله كه شــانس ســيزدهم قهرماني اين رقابتها محســوب ميشــود، احتماال آزمايش سخت تري براي فدرر خواهــد بود هرچند در پنج بازي قبلي با اســطوره سوييســي هرگز پيروز نشــده: «گريگــور هر بار كه با او بازي ميكنم قويتر شــده و االن در بهترين ســن است كه هم تجربه دارد و هم قدرت بدني.

من براي اين مســابقه سخت و هيجان انگيز آماده ام. خيلي خوشــحالم كه يك روز كامل استراحت كردم.»

نوواك جوكوويچ شــانس دوم قهرماني هم با شكســت ارنســت گولبيس به جمع 16 نفر آخر رســيد. او هــم بدون دادن يك ست صعود كرده. او در مرحله بعد با آدريان مانارينــو بازي ميكند كه هموطن مشــهور فرانســوي خــود، گائل مونفيــس را 3 بر 2 شكست داد. ديروز هيچ مســابقهاي برگزار نشــد و امروز تمام مسابقات مردان و زنان از دور چهارم يا همان يك هشتم نهايي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.