احتمال ماندن ابراهيموويچ در يونايتد بيشتر شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در بازار نقل و انتقاالت تابستان امسال شايعات زيادي شنيده شده كه البته تنها بعضي از آنها هيجانانگيز بوده است اما اخيرا شايعهاي منتشر شــده كه شايد حســابي هواداران منچســتريونايتد را به وجد آورد: احتمال كنار هــم قرار گرفتن خريد جديد تيمشان روملو لوكاكو و مهاجم فعليشــان زالتان ابراهيموويچ در خط حمله تيم بــراي فصل آينده. با قطعي شــدن پيوســتن مهاجم اورتون به شياطين سرخ شايد اولين چيزي كه به ذهن ميرسيد اين بود كه باشــگاه ديگر به ايبراي مصدوم كه احتماال تا سه چهار ماه ديگر هم خانهنشين خواهد بود نيازي ندارد و به اين ترتيب رفتن او از اولدترافورد بهعنوان بازيکن آزاد قطعي اســت. حاال اما نشريه ميرر انگليس نوشته اســت كــه ورود لوكاكــو به جمع شــاگردان ژوزه مورينيو ميتواند نتيجه معکوس داشته باشد چرا كه به آقاي خــاص فرصت ميدهد براي بازگشــت ايبرا از دوران ريکاوري مصدوميت رباط صليبياش صبر كند. ايبرا گفته است كه ميتواند يك سال ديگر در منچستريونايتد بازي كند اما با توجه به حقوق بااليي كه از شياطين سرخ ميگيرد، شايد باشگاه نخواهد او را در حالــي كه تا ماه ژانويه 2018 به ميدان نميرود، نگه دارد. عالوه بر اين با وجود خريد 75 ميليون پوندي لوكاكو، منچســتريونايتد از جذب ديگــر بازيکنان بــزرگ مد نظرش منصرف نشده است و گفته ميشود كه مورينيو هنوز هم امکان دارد كه براي خريد خامس رودريگس از رئال مادريد تالش كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.