بهترينهافبكهاي جهاندرمادريد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - منبع: ماركا

گفتــه ميشــود دنــي ســبايوس با قراردادي 6 ســاله به رئال مادريد ميرود و بــه اين ترتيب، خط مياني اين تيم قويتر از قبل ميشــود، در حالي كه همين االن هم در جهان بهترين اســت. اين ادعا مخالفان زيادي ندارد. بگذاريد با كساني شروع كنيم كه در فصــل قبل نگاههــا را متوجه خود كردند: كاســميرو، مودريچ و كروس مثلث خط مياني هســتند كه دو قهرماني متوالي در اروپا را به دست آوردند.

هر سه در ســطح عالي بازي ميكنند و مهمتر از همه اينكه هر يك در بزرگترين بازيها بهترين نمايش خود را ارائه كردهاند اما هنوز هم هستند، خيلي بيشتر از اينها.

نمونهاش ايسكو كه بازياش در قسمت پاياني فصل 2016-2017 خارق العاده بود. حاال ديگــر درك نيمكت نشــيني او براي هواداران حاضــر در ســانتياگو برنابئو كه بازياش را ميپسندند و تحسين ميكنند، سخت اســت. ماتئو كوواچيچ ديگر هافبكي اســت كه هر وقت الزم باشد، ميدرخشد و هر فرصتي كه زين الدين زيدان به او بدهد، دودستي ميچسبد.

خامس رودريگس اگرچه بعيد اســت خيلي ديگر در رئال مادريد بماند اما بازيكن بســيار خوبي است و همچنان بازيكن رئال به حساب ميآيد.

ماركو آسنســيو كيفيت الزم را براي اينكه بازيكن كليدي تيم بشود، دارد و اگر همه اينها كافي نيست، رئال در حال امضاي قرارداد با ســبايوس اســت كه با حضورش ميتوانــد بار را از روي دوش مودريچ تا حد زيادي كم كند و همچنين ماركوس يورنته. اين پــرورش يافته آكادمي رئال بعد از يك فصــل فوقالعاده با آالوس بــر ميگردد و ميتواند جانشــين ايده آلي براي كاسميرو باشــد ضمن اينكه هافبك برزيلي نبايد از جايگاه خود زياد مطمئن شود چون يورنته قابليت بازي در تركيب اصلي را هم دارد.

مربي فرانســوي رئال از ميان بهترين هافبكهاي جهان كه در تيم خود دارد بايد براي هر بازي انتخاب كند، كاري كه آسان نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.