راموس: عجيب نيست اگر توپ طال را ببرم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســرخيو راموس، كاپيتان رئــال مادريد گفتــه كه بردن توپ طال براي او عجيب نيست و او ميتوانــد عنــوان بهترين بازيكن دنيا را كســب كند. در 9 سال اخير، كريستيانو رونالدو و ليونل مســي توپ طال را بين خود تقســيم كردهاند و بازيكن ديگري نتوانسته به اين عنوان دســت پيدا كند. با اين حال، رامــوس در مصاحبــهاي كه با ماركا انجام داده، گفته اســت: «به نظرم ديوانگي نيســت اگر من يك توپ طال را ببرم.»

او همچنيــن اوضاع رئال مادريد را بررسي كرده و گفته است بازيكنان ميخواهند كاري كنند كه نامشان در كتابهاي تاريخ ثبت شود: «هدف ما اين است كه بيشــتر براي مادريد تاريخسازي كنيم.»

رئال مادريد فصل گذشته تاريخســاز شــد و اولين تيمي در فرمت جديد ليگ قهرمانان شــد كــه توانســت از عنوان قهرمانياش دفاع كند. آنها در چهار فصل اخير، ســه بار فاتح ليگ قهرمانان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.