آنري: مسي مثل موناليزا است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هيچ بازيكنــي نميتواند جاي ليونل مسي در بارسلونا را بگيرد چون هم تيمي سابق او، تيري آنري ميگويد جايگاه او در بارســا مثل موناليزا در لوور است. مســي 30 ساله احتماال فوتبال خود را در بارســلونا به پايان ميرساند چون قراردادش را تا فصل 2020-2021 تمديد كرده.

آنري كــه در ســالهاي 2007-2010 همبازي مســي بوده درباره كســي كه شــايد بهترين بازيكــن تاريخ فوتبال باشــد، گفت: «فكــر ميكنيد كه نقاشي اســتثنايي لئوناردو داوينچــي در موزه لوور پاريس را ميتوانيــد با چيــز ديگري جانشــين كنيد. بنابراين كسي هــم نميتواند جاي مســي را بگيرد.»

آنري و مســي ســه فصل با هم بــازي كردند و افتخارات زيــادي از جملــه دو قهرماني الليگا و يــك قهرماني اروپا به دست آوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.