زمانی برای بازشناسی خسرو حیدری

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

در میــان مهرههــای امســال اســتقالل خســرو حیدری یک متر و معیــار مهم تلقی خواهد شــد. در ترکیبی که به سبب بازگشت منتظری و جبــاری و حضور رحمتی و غفوری به شــدت پیرتر از فصل پیش شده و در صورت آمــدن جباروف از این هم پیرتر خواهد شــد، همه میخواهند بدانند از پیستون راست سرنوشتساز 8 سال اخیر استقالل چه چیزی باقی مانده اســت و آیا در 34 سالگی هم آبی از او گرم میشود یا خیر.

مصدومیــت پشــت مصدومیت و بدنــی که دیگر جواب بــه اینگونه عوارض نمیدهــد و حضور همزمان در اردوهای ملی و مسابقات باشگاهی از خســرو حیدری در سه، چهار سال اخیر مهره فرســودهای ســاخت که نه فقط نمیتوانســت یــک مرد 90 دقیقهای برای تمام هفتهها باشد بلکه بایــد برای مراعــات حالش وظایفش در هر مســابقه نیز کوتاهتر و سبکتر میشد تا مبادا آسیب تازهای ببیند و بیش از پیش از مسیر مسابقات خارج شود.

در اســتقالل فصل ‪96 -97‬ که اینــک 8 ، 9 روزی اســت در اردوی ارمنســتان امتحــان پــس میدهد حیدری نقش مهمی خواهد داشت.

آســیب پذیریهای متعدد وریا غفوری و نیامدن پیســتون راســت دیگری به جمع آبیهــا به این معنا اســت که علیرضا منصوریان مجبور است از بال راست سابق پاس همدان بیــش از آنچــه خــودش میخواهد و فزونتــر از چیــزی کــه حیدری میطلبد، در مسابقات استفاده کند و با اینکه حیــدری در روزهای «پیش فصل» به شــدت پرتالش اســت تا جایگاهش را از نو تثبیت کند اما لیگ هفدهم زمانی برای بازشناسی اوست.

بازشناسی مهرهای که گفته شد سرمربی استقالل بیمیل به واگذاری او به ســایر تیمها نیست اما حاال که تعداد میانســاالن تیم بیشتر شده، او نیز مهرهای از همین دســت و شاید هم سالحی کارساز برای آبیها نشان می دهد و به این ســبب ماندنی شده است. تا تقدیر چه خواهد و چه چیزی را برای او به تصویر بکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.