پادواني: شرايط خوبي دارم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در ارمنستان در حال برگزاري است، ميگوید: «ســال پیش در اردوي اســتقالل نبودم ولي تعریفش را زیاد شــنیدم. امســال توانستم در اردو شــرکت کنم و واقعا شرایط خوبي حاکم اســت. 2 بازي دوســتانه داریم که خیلي به روند تیمي ما کمک ميکند.» مدافع استقالل درباره مرگ بازیکــن برزیلي الغرافه ميگوید: «ایــن خبر را در اینترنت دیدم و واقعا ناراحت شــدم. بازیکنان وقتي در کشــور بیگانه بازي ميکنند احساس غربت دارند و این آزار دهنده است. البته من در ایران دوستان خوبي دارم.» پادواني در خصوص حضور پژمان منتظري در اســتقالل ميگوید: «بازيهاي تیم ملي ایران را دنبال ميکنم و ميدانم که منتظري سابقه زیادي دارد. امیدوارم بتوانیم زوج خوبي را در خــط دفاع رقم بزنیم.» ایــن بازیکن در مورد جدایي رابسون از استقالل ميگوید: «از رفتن او واقعا ناراحت شــدم. در هفته 3 الي 4 مرتبه با هم در ارتباط هســتیم.» مدافع استقالل در پایــان در خصوص مدعيهــاي قهرماني لیگ هفدهم ميگوید: «اســتقالل و پرسپولیس که مثل همیشــه مدعي هستند ولي سپاهان هم تیم قدرتمندي را تشکیل داده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.