تالش يعقوب و جابر براي پشت سر گذاشتن رقبا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دو بازیکن اســتقالل تالش ميکنند که با شــروع فصل بتوانند به ترکیب اصلي برسند.

یعقوب کریمي بازیکني اســت که به خاطر تغییر پستي که داشت فصل گذشته کمتــر فرصت بازي کردن پیــدا کرد اما او براي فصل جدید با بازي کردن در پســت دفاع چــپ کنار آمــده و تمــام توانش را ميگذارد تا بتوانــد در ترکیب اصلي بازي کند. بازیکــن بعدي جابر انصاري اســت، بازیکني که در 2 فصل گذشــته نسبت به دقایق بازياش آمار خوبي در گلزني از خود به جاي گذاشــته اما با توجه به ستارههایي که اســتقالل جذب کرده اســت، خیليها ميگویند شاید او شانس زیادي براي حضور در ترکیب اصلي نداشته باشد.

بــا این حــال فصل قبل هــم همین تصور در مورد جابر انصاري وجود داشــت و ایــن بازیکن آنقدر خوب بازي کرد که در ترکیــب اصلي به میدان رفت و حاال به نظر ميرســد او ميتواند در این فصل هم خود را به ترکیب اصلي تحمیل کند. با توجه به خریدهاي جدید استقالل که بازیکنان نامي هستند و نیمکت نشیني را نميپسندند به طور حتم بازیکنان جوانتر باید خودشان را از همین حاال روي نیمکت ببینند و مترصد فرصتي باشند که در غیاب بازیکنان بزرگ به آنها داده ميشود.

شاید هم مثل فصل قبل منصوریان در نیمفصل دوم مجبور شــود دوباره به سراغ بازیکنان جوانش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.