صاحبجمعي:اميدهاميتوانندقهرمانشوند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پادوانــي بازیکني اســت که بــه تازگي مصدوم شــده. مدافــع برزیلي اســتقالل در خصوص شــرایط خود اینطور توضیح ميدهد: «شرایط خوبي دارم و طبق برنامه مربي بدنساز تمریناتم را پیگیري ميکنم. مربي بدنسازمان با اینکه با بچهها صحبت و خوشوبش ميکند ولي در کارش بســیار جدي اســت و شوخي ندارد.» این بازیکن در مورد اردوي استقالل که

در فصــل جاري هدایــت تیم امیدهاي استقالل را به محمد نوازي سپردهاند. پیمان صاحب جمعي مربي سابق امیدهاي استقالل در خصــوص ایــن تیــم اینطــور اظهارنظر ميکند: «به نظر من تیم امید استقالل براي فصل جدید ظرفیت قهرمان شــدن را دارد. بخصوص که دوســت خوبم محمد نوازي که یک چهره شناخته شــده در استقالل است و فردي کاربلد محســوب ميشــود هدایت ایــن تیم را بر عهــده دارد.» صاحب جمعي در خصوص نامگذاري تیم امید اســتقالل به تیم «ب» اســتقالل ميگوید: «نفس این کار بسیار خوب و پسندیده است. منوط به اینکه نحــوه اجراي آن هم کامال علمي و حســاب شده باشد. بازیکنان رده امید باشگاه بزرگي مثل استقالل که بدون چشمداشتهاي مالي به این تیم ميآیند همه امیدشــان این است که توسط تیم بزرگساالن و سرمربي این تیم دیده شــوند. من امیدوارم کــه این طرح به خوبي اجرا شود. موفقیت تیم امید استقالل موفقیت من هم حســاب ميشود و امیدوارم در پایان فصل نتایج درخشان این تیم باعث شادي من هم شــود. در آخر هم ميخواهم بابــت زحماتي که در زمــان حضورم در تیم امید استقالل صادق ورمزیار براي من و تیم امید کشــید نهایت تشــکر را داشته باشم و براي مجموعه آکادمي اســتقالل هم آرزوي موفقیت کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.