حسيني زوج منتظري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل به احتمال فراوان بــراي لیگ هفدهــم از مدافع جــوان خود در کنــار پژمان منتظري اســتفاده ميکنــد. با حضــور پژمان منتظري در اســتقالل آبيهــا رهبر خــط دفاعي تیم خود را شــناختهاند و حــاال علیرضا منصوریــان باید براي او دنبال زوج مناســبی در پست دفاع وســط بگردد. پیش از ایــن خیليها فکر ميکردند منصوریــان از پادواني بهعنوان زوج منتظري استفاده ميکند اما مصدومیت بدموقع این بازیکن کار او را براي هفتههاي ابتدایي لیگ برتر کمي سخت کرده و با این شرایط حاال احتماال مجید حســیني در هفتههاي ابتدایــي لیگ برتر براي اســتقالل به میدان خواهد رفت.

آنچه مســلم است مجید حسیني فصل قبل هم نمایش خوبي در ترکیب اســتقالل داشت و او ميتواند با پژمان منتظري زوج مستحکمي در خط دفاع استقالل بســازد. پیش از این خیليها فکر ميکردند منصوریــان از پادواني بهعنوان زوج منتظري استفاده ميکند اما مصدومیت بد موقع این بازیکن کار او را براي هفتههاي ابتدایي لیگ برتر کمي سخت کرده و با این شرایط حاال احتماال مجید حســیني در هفتههاي ابتدایــي لیگ برتر براي اســتقالل به میدان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.