كريمي، قرباني آمدن جباروف

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پــس از مذاکراتــي کــه بیــن مسووالن باشگاه استقالل و جباروف انجــام شــد و هافبــک مليپــوش ازبکســتاني هم اعالم کــرد که قصد دارد در استقالل بماند و فصل آینده براي این تیم بــازي کند، با توجه به اینکه فهرســت اســتقالل پر است صحبتهاي زیادي مطرح شده مبنی بر اینکه کــدام بازیکن از فهرســت این تیم خط خواهــد خورد و حتي نامهایي همچون مگویان و فرشــید باقري هم شنیده شده است.

در ایــن بیــن محســن کریمي با توجــه به اینکــه بــه تازگي تحت عمل جراحي قــرار گرفته و حداقل تا نیمفصل نميتواند شرایط بازي کردن را پیدا کند، از فهرست آبيپوشان کنار گذاشته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.