حالجي: نظري به دليل مسائل فني يك هفته استراحت ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Jafar Barzegar‬

بعــد از درگيــري لفظي بيــن وحيد شمســايي و مصطفي نظري كــه به ترك اردوي تيم از ســوي نظــري انجاميد. حاال شــنيده ميشــود وحيد شمســايي براي دروازه تيمش به فكر جذب يك گلر برزيلي اســت و ميخواهــد «گرتــو»، دروازهبان فصل پيــش دبيــري تبريــز را جايگزين نظري كند. از طرفــي مصطفي نظري هم با پيشــنهاد خارجي مواجه شــده و براي جدايي از تاسيســات دريايي تصميم جدي گرفته اســت. با اين اتفاقات به وجود آمده، ميتوان شمسايي و نظري را بعد از سه سال همكاري در تيم تاسيسات دريايي در پايان راه دانســت اما اين دو هميشه غيرمنتظره ظاهر شــدهاند و مشــاجره آنها در جريان بازي فوالد ماهان اصفهان و گيتي پســند در فصــل 90 يكــي از جنجالهاي بزرگ فوتسال به شــمار ميآيد. مصطفي نظري در حاليكــه دروازهبان فــوالد ماهان بود، بعد از درگيري با شمســايي در مصاحبهاي گفت: «او را نميشناســد.» اما بعد از چند ســال دوباره با او هم تيمي شد. مديرعامل باشــگاه تأسيسات دريايي با تأكيد بر اينكه دليل كنار گذاشــتن مصطفي نظري از تيم تأسيســات انضباطي نبوده اســت، در اين رابطه ميگويد: « شمســايي فقط به دليل مســائل فني يك هفته به نظري استراحت داده اســت.» مجيد حالجــي درباره اينكه گفته ميشــود وحيد شمســايي، مصطفي نظري دروازهبان تيم تاسيسات را از اين تيم كنار گذاشته است، ميگويد: «اين صحبت صحت ندارد. شمســايي و نظري بحث فني با يكديگــر دارند و اين چنين نيســت كه نظري از تيم كنار گذاشــته شــده باشد.» او همچنين معتقد اســت: «نظري دو بازي درون دروازه ما ايســتاده و اكنون شمسايي بــه او در ديدار اين هفته اســتراحت داده است تا به رويه گذشــته كه ما از او انتظار داريم، برگردد. همانطور كه گفتم بحث كنار گذاشتن نيســت و فقط بحث فني است.» مديرعامل باشگاه تأسيسات دريايي درباره اينكه گفته ميشــود شمســايي قصد دارد يك دروازهبان برزيلي جذب كند، ميگويد: «نه اينطور نيســت، به هر حال زماني كه اختالفي پيش ميآيد اين حرفها هم زده ميشود اما اين مســاله صحت ندارد. ما به نظري اســتراحت دادهايــم و اميدوارم اين مشكل به وجود آمده هم حل شود.»

حالجي در پاســخ به اين پرسش كه آيا بحث نظــري فقط فني اســت و بحث انضباطي وجــود ندارد، توضيــح ميدهد: «بحث فقط فني اســت و اصــال انضباطي نيســت. نظري دروازهبان بزرگي اســت و سالهاست يكي از برترين دروازهبانان ايران است. اميدوارم مشكل او سريعتر حل شود و به تمرينات برگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.