موسوي: شرايط خوبم در نفت را از دست دادم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايمان موســوي بعد از ســالهاي خوبــي كه در نفــت تهران داشــت، با يــك دوره ركود مواجه شد. او حاال دوباره به نفت بازگشته تا روزهاي خوبي براي خود رقم بزند. گلي كــه در بــازي تداركاتي براي تيمش به ثمر رساند هــم در راســتاي همين هدف بوده است.

او در همين رابطه ميگويد: «من سالهاي خيلي خوبي در نفت داشــتم. در يك فصل از حضــورم در نفت اما اتفاقاتــي رقم خورد كه خودم مقصر آن بودم. با اين همه يك بار ديگر به نفت برگشــتم تا زير نظر يك مربي بزرگ كار كنم. خوشحالم كه در بازي تداركاتي نفت، بازيكن موثري بودم و توانستم گل هم بزنم.»

موســوي در مــورد اينكه نفــت بايد در ســوپرجام به مصاف پرســپوليس برود و اين بــازي را چطــور ارزيابــي ميكنــد، توضيح ميدهــد: «بــه هرحال پرســپوليس تيم بزرگي اســت و هواداران بسيار زيادي هم دارد. هميشــه بازي كــردن بــا چنين تيمي ســخت است اما با شناختي كه نسبت به تيم نفــت دارم بايد بگويم كه بازيكنان با تجربه، خوب و با شخصيتي در اين تيم حضور دارند كه فوتبال را خيلي خوب ميفهمند.»

او كه ســابقه بازي در اســتقالل را دارد، بــه تقابلش بــا اين تيم اشــاره ميكند: «من در شــرايطي هســتم كه بايد قبل از هر چيز به وضعيت و شــرايط خودم فكر كنم و كاري به تيمهــاي ديگر ندارم. البته پرســپوليس و اســتقالل تيمهاي بزرگي هســتند كه بازي كردن مقابــل آنها لذتبخش اســت. مطمئناً مقابل هــواداران اين تيمها بهترين عملكرد را از خودم نشان خواهم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.