شيوا ياري: ميتوانم فوتبال آقايان را هم قضاوت كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــيوا ياري كه سوت طاليي داوري بانوان كشورمان را دريافت كرد از مشكالت حرفه خود و همچنين عاليقش در دنياي فوتبال ميگويد. او درباره كاســتيهاي فوتبــال بانوان ميگويد: «ســطح ليگ فوتبال بانوان هرســال نسبت به ســال قبل باالتر ميرود و تجربه تيمها بيشتر ميشــود ولي از نظر امكانات و شرايط به هيچ وجه حتي با دســته سه فوتبال آقايان هم قابل قياس نيست. ما انتظار پخش تلويزيوني بازيها را نداريــم ولي حتي دوربينــي وجود ندارد كه بازيهــاي ما را ضبط كند و بتوانيم بعد از بازي عملكردمان را ببينيم. با توجه به اينكه بازيهاي ما ضبط نميشود، توسط ناظرين داوري امتياز ميگيريــم و بعضا ناظر داوري حتي با گوشــي خــود از بازي فيلم ميگيرد تا ســند آن وجود داشــته باشــد. تنها چند باشــگاه كه وضعيت مناســبي دارند بازيهايشــان را فيلمبرداري ميكنند.»

او همچنيــن توضيــح ميدهــد: « ما در اســتفاده از زمينهاي بازي هم مشكل داريم و زمان بازيهاي ما را طوري تنظيم ميكنند كه به برنامهريزي فوتبال آقايان برخورد نكند. بعضاً به ما ميگوينــد زودتر بازيتان را تمام كنيد تا فوتبال آقايان را سر ساعت خودش برگزار كنيم. به خاطر اين مشكالت اكثر بازيهاي ما را صبح برگزار ميكنند كه از نظر علمي ثابت شده زمان مناســبي براي ورزش فوتبال نيست و بدن در تايم بعد از ظهر آمادگي بيشتري براي فعاليتي مثل ورزش فوتبال دارد.»

ياري حاشــيهها و درگيريهــاي بانوان فوتباليست را در مقايســه با آقايان فوتباليست بســيار كمتر ميداند: « تا اين لحظه در دوران داوريام درگيــري يــا توهين خاصــي به من بهعنــوان داور صــورت نگرفته اســت و فضاي فوتبــال بانوان بــا آنچه كه در فوتبــال آقايان ميبينيد متفاوت اســت و شخصيت خانمهاي فوتباليســت هم با آقايان تفاوت دارد و خدا را شكر مشــكلي در اين زمينه برايم ايجاد نشده است.»

او ادعــاي جالبي دارد و معتقد اســت كه ميتوانــد فوتبال آقايان را هــم قضاوت كند: « قوانين داوري در فوتبال آقايان و بانوان تفاوتي با هــم ندارد و براي همين مــن و تمام داوران بينالمللي بانــوان توانايي قضــاوت در فوتبال آقايــان را هــم داريم و فكر نميكنم مشــكل خاصي در اين مورد وجود داشته باشد.»

يــاري همچنين ميگويد: « الگوي من در داوري از ميــان بانوان خانم ســاچيكو از ژاپن اســت كه 5 ســال پياپي بهعنوان بهترين داور بانوان آسيا انتخاب شــد و به طور كلي الگويم در داوري آقاي فغاني اســت كه افتخار جامعه داوري فوتبال ايران محسوب ميشود. دوندگي و جايگيري خوب از نقــاط قوت قضاوت فغاني است. من هميشه فيلم بازيهاي ايشان را نگاه ميكنم و نكات آموزندهاي براي من دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.