رضاييان: شغل احمدزاده براي من غرورانگيز است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در چند روز گذشته تصاويري از محمد احمدزاده مهاجم اسبق تيم ملي و باشــگاه ملوان در سايتها و صفحات مجازي منتشر شد كه او رو به شغل رانندگي در ماشينهاي سنگين آورده است.

مسعود رضاييان مديرعامل باشگاه ملوان در اين باره ميگويد: «من عكسهاي ايشان را ديدم و اتفاقا حرفهايش را خواندم. شايد اين موضوع براي خيليها غمانگيز باشــد اما من صحنههايي غمناكتر از اين را نيز در سال گذشته ديدم و بايد بگويم كه فوتبال هميشــه باال و پايين دارد و ممكن است كه گاهي اوقات فوتباليها بــا اتفاقات غمناكي روبهرو شوند. 24 ارديبهشت سال 95 بود كه ما در آخرين هفته به ســياهجامگان باختيم و درنهايت ملوان ســقوط كرد. من هيچوقت اشــكهاي احمدزاده را از يــاد نميبرم و او بعد از شكســت بسيار ناراحت بود. احمدزاده خيلي تالش كرد تا ملوان در ليگ برتر بماند اما اين اتفاق نيفتاد و وقتي گريه او را بعد از بازي ديدم، خودم هم نتوانستم اشكهايم را كنترل كنم. به هر حال فوتبال بيرحم است و در اين رشته ورزشي تضمين شغلي وجود ندارد. ممكن است بازيكن، مربي يا مدير با دوران بد هم روبهرو شود.»

رضاييان ميگويد: «راســتش را بخواهيد من زياد ناراحت نشدم و اتفاقا شــغل احمدزاده براي من غرورانگيز است. حاال او براي من ارزشي بســيار بيشتر از گذشــته دارد. به هر حال احمدزاده در گوشه خانهاش ننشسته تا غر بزند و براي زندگي تالش ميكند. او تالش ميكند تا روي پاي خودش بايستد و محتاج كسي نباشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.