سخندان:فاصلهزياددستمزدداورانوفوتباليستهاآزاردهندهاست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كميته داوران فدراســيون فوتبال از هيأت رييســه درخواســت كرده دستمزد داوران در ليــگ برتــر هفدهم صد در صد افزايش پيــدا كند و داوران در فصل آينده يــك ميليون و 400 هــزار تومان و كمك داوران 900 هزار تومــان بابت قضاوت در هر مسابقه دريافت كنند كه از اين رقم نيز 10 درصد ماليات كسر خواهد شد.

اين درخواســت در راســتاي تفاوت فاحشي انجام شــده كه بين درآمد داوران و كمــك داوران در مقايســه با بازيكنان و مربيان وجــود دارد. موضوعي كه بارها از ســوي داوران هم مطرح شــده است. رضا ســخندان كه بهعنوان برترين كمك داور ليگ هفدهم انتخاب شده است، با اشاره به اختالف سطح درآمد داوران و فوتباليستها ميگويد: «اختالف بسيار زياد سطح درآمد فوتباليســتها بــا دســتمزد داوران واقعا آزاردهنده است. البته اين اختالف دستمزد در همه جاي دنيا وجود دارد اما دســتمزد داوران فوتبال ايراني واقعا كم است.»

ســخندان در مورد مبلغ دســتمزد داوران در فصل گذشــته بــراي هر بازي توضيــح ميدهد: «داور وســط 630 هزار تومــان و كمــك داوران 420 هزار تومان دستمزد ميگيرند.»

او با اشاره به مراسم تجليل از داوران، ميگويد: «اين سومين سالي بود كه چنين مراسمي برگزار ميشد كه مراسمي در خور و شــأن داوران با همت فدراسيون فوتبال بــود. برگزاري چنين مراســمي به داوران جوان انگيزه زيادي ميدهد. در اين سالها هم امكانات خوبي براي داوران تهيه شــده كــه ميتوان از آن جمله به خريد ســاعت پوالر اشاره كرد.»

ســخندان همچنين بــه گاليههايي اشــاره ميكند كــه در مراســم تجليل از داوران مطــرح شــد: «داوران واقعا قشــر مظلومي هســتند. همانطور كــه عليرضا فغاني هم در مراسم گفت مشكالت زيادي در داوري داريــم كــه مهمترين آنها بحث دستمزد داوران اســت. مهدي تاج رييس محترم فدراســيون فوتبال قــول داده اين مشكالت به حداقل برسد و دستمزد داوران افزايش پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.