مشكلپور: بيرون ماندم چون اسير داللها شدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سجاد مشــكلپور، مدافع تيم فوتبال ســايپا از اين تيم جدا شد و حاال بدون تيم مانده است. او درباره دليل جدايياش از اين تيم ميگويد: « متأسفانه اسير داللها شدم و تماسهاي بيشمار باعث شد كه تمركزم را بــراي ماندن يا رفتن از دســت بدهم. از همين رو بيرون نشســتهام امــا مطمئنا با انتخابي درســت دوباره فوتبــال خوبم را به نمايش خواهم گذاشــت.» مدافع پيشــين سايپا درباره شــرايط فعلي اين تيم توضيح ميدهد: «ســايپا با وجود مشــكالت فصل گذشــته امســال هم از نظر كادرفني و هم بازيكن تيم خوبــي دارد و مطمئنا ميتواند امسال در جمع مدعيان كسب سهميه قرار بگيرد. من براي سايپاييها آرزوي موفقيت ميكنم.»او همچنين به چهارسال خاطرهاي كه با ســايپا داشته اشاره ميكند: «روزهاي خوبي در سايپا داشتم و هيچ وقت آن روزها را فراموش نميكنــم. از تمامي مربياني كه در اين چهار سال با آنها كار كردم چيزهاي زيادي ياد گرفتم. اين را هم بگويم كه آقاي درويش، مديرعامل باشگاه سايپا هم زحمات زيادي براي اين تيم كشــيد تا بتواند سايپا را ســرپا نگه دارند. اميدوارم مجموعه سايپا امســال در ليگ روزهاي خوبي را ســپري كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.