علي كريمي ارتفاعات ايران را به اكباتان آورد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از برگــزاري اوليــن ديدار نفت تهران برابــر پاراگ، محل تمرين شــاگردان كريمي تغيير كرد. نفتيها كه تمرينات خود را در زمين آكادمي آغاز كرده بودند دور اول تمرينات خود را در زميــن شــماره دو آزادي انجام دادند. تغيير زميــن تمرين نفتيها با نظر مستقيم علي كريمي انجام شد تا آنها تمرين ديروز (يكشنبه) خود را در ورزشگاه راهآهن اكباتان برگزار كنند.

تمرين نوبت صبح ديروز بازيكنان نفــت در اين زمين از ســاعت 10:30 آغاز شــد. ابتكار علي كريمي و دكتر نوشــادي در تمرين اين بود كه آنها با اســتفاده از ماسك هوازي ارتفاع را به تهران آوردند.

كريمــي و كادرش با اســتفاده از ماسك سعي در جبران تمرين نداشتن در ارتفاع دارند. تيــم نفت بهخاطر از دســت دادن زمان در ارتفــاع تمرين نداشــته و تمرين با اين ماســكها به نوعي يعني تمريــن هوازي در ارتفاع. علي كريمي قبل از شــروع تمرين در جمع شاگردانش ضمن اشاره به بازي روز شــنبه مقابل پــاراگ، اعالم كرد كه آنها را روز سهشــنبه در يك بازي جديتــر مقابل يك تيــم ليگ يكي محك خواهد زد. نفت عصر روز شنبه در يك بازي دوستانه موفق به شكست 3 بر يك پاراگ تهران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.