مديرعامل ايرانجوان بوشهر انتخاب شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي دو سال پيش بحثهاي زيادي پيرامون مديريت باشگاه ايرانجوان بوشــهر و واگذاري امتياز آن وجود داشــت. حتی شايعه خروج از استان آن هــم مطرح بود اما در نهايت تصميم به بقای تيم و حضورش در فصل آينده ليگ يك شد.

بر همين اســاس با نظر هيات مديره باشــگاه ايرانجوان بوشهر، مجيد رجبــي بهعنوان رييس هيات مديره و علي وزيــري بهعنوان مديرعامل اين باشگاه انتخاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.