مهاجم صبا به ماشينسازي پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از مذاكراتي كــه ميان خطيبي و محمد اوســاني، مهاجم فصل گذشته صباي قم صورت گرفت، طرفيــن به توافقات الزم دست يافتند. قرارداد اوساني با ماشينسازي يكســاله اســت و او بهعنوان اولين بازيكن ورودي ماشينســازي در نقــل و انتقاالت شناخته ميشــود. اوساني ســابقه بازي در تيمهاي صباي قم، گســترش فوالد تبريز و استقالل خوزستان را در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.