فكري نگران دروازهبان تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــود فكــري ســرمربي نفــت مسجدســليمان به محل درمان دروازهبان مصدوم تراكتورســازي رفــت. در جريان بازي دوستانه تراكتورسازي تبريز با نفت مسجدســليمان، محمداميــن بهرامي با مصدوميت شديد مواجه شد. آسيبديدگي اين بازيكن به حدي بود كه نميتوانســت تنفس كامل داشته باشد و به همين خاطر به بيمارســتان منتقل شد. محمود فكري سرمربي نفت مسجدسليمان با حضور در بيمارســتان محل معالجه اين دروازهبان، درجريان روند درمانياش قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.