فوتبال فقط جام جهاني نيست

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - مدير عامل سابق باشگاه راه آهن

جناب آقاي تــاج؛ در مصاحبه اخيرتان گفته بوديد: «پس از رفتن اســدي از ما انتقاد كردند كه اگر ميخواستيم به آنهــا توجه كنيم، بايد كیروش را يك ســال پيش بركنار ميكرديــم و آن وقت به جام جهاني نميرفتيم اما ما يك تصميم منطقي گرفتيم كه مناســب فوتبال ايران باشد.» در ايــن موضعگيــري، خودتان را به نوعــي داراي درك اســتراتژيك و قهرمان راهيابي تيمملــي به جام جهاني و فــردي دورانديش و منطقي معرفــي و منتقدان را افرادي بــا درك ضعيف، كوتهبين، غيرمنطقي و بيتوجه به صعود تيمملــي معرفي كرديد چون معتقــدم فراز پيشگفته در مواضع اخير جنابعالي براي فوتبال ايران بسيار زيانبار است، بيان چند نكته را در جهت اصالح مســير و ارتقاي سطح كيفي مديريت در فدراسيون فوتبال، ضروري ميدانم؛ ۱. منتقدان شــما انسانهايي هستند صاحب تفكر، دانش، سوابق، تجربه و تعهد در ورزش ايران. .2 فوتبال ايران حاصل جمع رييس فدراســيون فوتبال و ســرمربي تيمملي نيســت. فوتبال ايران حاصل جمع يك مجموعه به هم پيوســته تاريخي، اجتماعي، ورزشي، فني، سياســي و فرهنگي به بزرگي ايران اســت كه همه اجزاي اين مجموعه، در تشخيص مصالح و مسير فوتبال ذيصالح و ذيسهم هســتند. بنابراين؛ رييس فدراسيون يا سرمربي تيمملي، پاسخ مسائل فوتبال نيستند بلكه بخشي از راهحل مسائلاند. ۳. همــه منتقدان رفتارهــاي ســرمربي پرتغالي تيمملي لزوما منتقد شــخص جنابعالي نيســتند. بــه عالوه، همه آنها خواهان بركناري ســرمربي تيمملي نبودهاند. چه بسا خواهان كنار رفتن رييس فدراســيون فوتبال باشــند. چه بســا خواهان بهبود كيفيت در مديريت فدراسيون فوتبال بر ســرمربي تيمملي باشند و چه بسا فقط خواهان رعايت حقوق فدراســيون فوتبال در قــرارداد با او. نيات و اهداف مختلفــي در مــورد نقدهاي مطروحه، قابل تصور اســت. جنابعالي چگونه احــراز نموديد كه منتقدان فقط خواهان بركناري كارلوس كیروش بودهاند؟ ۴. چه خوب كــه به نقد بدخواهان براي بركناري كارلوس كیروش، توجه نكرديد ولي اي كاش توجه ميفرموديد كه سرمربي پرتغالي تحت مديريت شما براي تحقير و هجمه به همميهنانتان تا اين اندازه، مبسوط اليد نباشد و حداقل بــه اندازه يك دهم افرادي كه بــه كميته اخالق و مراجع قضايي، احضار شدند براي اداي توضيح، دعوت ميشد. اي كاش توجه نكردن جنابعالي به نقدها و منتقدان، دوسويه بود. كاش به همان اندازه كه كیروش گفت و احضار نشد، منتقدان هم ميتوانستند بگويند و احضار نشوند. .5 راهيابــي تيمملي به جــام جهاني فراينــدي چندين ســاله اســت، نه چيزي كه يك نفر بتواند بــا كمتر از دو ســال مديريت بر فدراســيون فوتبال، آن را به نام خودش مصادره كند، از آن براي منكوب كردن يا به سخره گرفتن منتقدانش، بهره ببرد و يــا آن را دليل توانمندي خودش بشــمارد. به عالوه همه چيز فوتبال در راهيابي تيمملي به جام جهاني خالصه نميشود. فوتبال پيشرفته و حرفهاي، مبتني بر توسعه و نقشآفريني باشگاهها است. لطفا كمي هم با دســتاوردهاي خــود در اين زمينه، مــا را به فيض برسانيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.