تعبير يك رويا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بزرگترين روياي رامين رضاييــان همين بود. اينكه در فوتبال ايران او را هم لژيونر به حســاب بياورنــد. رامين البته امضاي قرارداد خارجي را يك ســال پيش هم تجربه كرده بود. همان قراردادي كه با ريزهاسپور امضا كرد و حتي اين تيم را در اردوي اتريش هم همراهي كرد اما پيش از شــروع سوپرليگ تركيه و در روزهايــي كه جنگ داخلي در اين كشــور درگرفته بود، به يكباره پشيمان شد و به تهران برگشت. با هزار التماس، پيراهن شــماره 27 پرسپوليس را پس گرفت، هفتهها روي نيمكت نشســت و وقتي هم به بازي گرفته شــد مثل هميشه موثر بود اما روزهاي خوبش دوام چنداني نداشت و آنقدر به حاشــيه رفت كه برانكو چارهای جز اخراجش نديد. جالب اينكه رامين همان روزها هم از پيشنهادهاي خارجياش ميگفت و براي لژيونر شــدن تالش ميكرد. اتفاقي كه اگر چه چند ماه ديرتر اما با امضاي قرارداد رامين رضاييان و اوســتنده بلژيك باالخره رخ داد. حال آنكه حتي شــيوه پيوســتن رامين به ايــن تيم هم مورد انتقاد بود. رضاييان بدون توجه به اينكه بازيكن اصلي تيمملي ايران اســت، براي حضور در اروپا حتي حضور در آزمايش فني اوســتنده را پذيرفت و بعــد از يك هفته تمريــن با اين تيم، قرارداد بست. قراردادي كه تيم بلژيكي ميخواست چهار ساله باشد اما دو ساله امضا شد و خبر آن را هم سايت رسمي باشگاه اوستنده با خوشامدگويي به رامين اعالم كرد. اين تيم كه فصل پيش در ليگ دسته اول بلژيك چهارم شده بود، براي اولين بار مجوز حضور در پليآف ليگ اروپا را هم گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.