خداداد: کیروش وظيفهاش را انجام داد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حتــي هوادار كیروش هم كه باشــي، از دخالتهاي نابجاي او در مســائل مختلف نميتواني دفاع كني. بركناري عليرضا اسدي از دبيركلي فدراسيون هم يكي از همين مســائل اســت كه بعــد از بگومگو با ســرمربي تيمملي اتفــاق افتاد و حتي موافقان كیروش را هم به انتقاد واداشــت. چه برســد به خــداداد عزيزي كه پيشتر هــم در قامت يك منتقــد پيش روي مرد پرتغالي ايســتاده بود. او حاال هم با انتقاد از بركناري دبيركل فدراسيون به خاطر مخالفتهايش با كیروش گفته: «اگر قرار اســت اسدي بيايد يا برود، فدراســيون بايد دربارهاش تصميم بگيرد، نه اينكه كیروش در فيسبوكش چيزي بنويســد و تاج، سريع ساكت را جايگزين اسدي كند. خاك بر سر ما كنند با اين وضعيت كار كردن در فوتبال. اين سمتها مبارك آقاي ساكت باشــد. در فوتبال ما قحطالرجال اســت و آدم فوتبالي در فوتبال ايران كم داريم. البته براي ســاكت احترام زيادي قايلم و بايد اعتراف كنم كه ايشان همواره به من محبت داشــته اما متاســفانه رويهاي كه فدراسيون در پيش گرفته، اشتباه است. دليل تمام اين اتفاقات، بيعرضگي مسووالن فدراسيون فوتبال است كه دســت روي دست گذاشته و به كیروش اجازه دادهاند كه در مورد همه چيز نظر بدهد و تصميم بگيرد. دســت كیروش درد نكند كه تيمملي كشــورمان را به جام جهاني برد اما او فقط به وظيفهاش عمل كرده اســت. اگر قرار بود به جام جهاني نرويم اصال چرا بايد به كیروش اين همه پول بدهيم؟ اگر قرار بود به جام جهاني نرويم، يك مربي درجه 7 ميآورديم كه فقط الزم باشد پول غذاي او را تامين كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.