خداحافظ آقاي کوچك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بردلي الوري هوادار ۶ ساله ســاندرلند بود كه باالخره تسليم سرطان نوروبالســتوما شــد و از دنيا رفت. او به واســطه عالقه شــديدش به ساندرلند و ســفر با اين تيم به بيشتر شــهرهاي بريتانيا مشهور شده بــود. بردلي بيش از همه بازيكنان با جرمن دفو رابطه داشــت و بخش عمدهاي از آخرين روزهاي زندگياش را كنار او گذراند. همين رابطه نزديك و دوســتانه هم باعث شــد كه دفو بعد از فوت او نامهاي احساسي برايش بنويسد كه آن را ميخوانيم: خداحافظ دوســت من، دلم برايت خيلي تنگ ميشــود. از خدا خيلي ممنونم كه تو را وارد زندگي من كرد و اجازه داد تا لحظات فوقالعادهاي با هم داشته باشيم. اين باعث افتخار من است. هرگز نگاهي كه براي اولين بار بعد از ديدنم به من كردي را فراموش نميكنم، در چشــمان زيبايت عشق واقعي را ديدم. جدا برايم سخت است كه لغاتي پيدا كنم كه با آنها توضيح دهم چه معني برايم داشتي. شــكلي كه اســمم را صدا ميكردي، خنده كوچكت مقابل دوربين كه مانند يك سوپراستار كوچك بود و عشقي كه وقتي با تو بودم احساس ميكردم. وفاداري و شــجاعتت باز هم در مسير زندگي الهام بخش من خواهد بود. هرگز نميدانــي بهعنوان يك انســان چه تفاوتهايــي در من ايجاد كردي. خدا تو را در دســتانش خواهد داشــت و من هم براي هميشه تو را در قلبم. خوب بخواب آقاي كوچك، بهترين دوست من.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.