خياباني به نام بهمنش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نايب رييس پيشين هيات مديره باشگاه استقالل پيشنهاد داد كــه يكي از خيابانهاي شــهر كرمانشــاه كه زادگاه زندهياد عطاا... بهمنش است، به نام او نامگذاري شود. رضا صادقپور در توضيح بيشتر اين پيشنهاد گفته: «استاد بهمنش در حالي در عرصه ورزش و گزارشــگري فعاليت ميكرد و بزرگ شــد كه در همه سالهاي فعاليتش هيچ برنامهاي در اختيار نداشت و تنها با تكيه به تواناييهايش در گزارشــگري براي خود جايگاه ويژهاي دست و پا كرد. آقاي بهمنش تنها يك گزارشگر نبود بلكه او يك كارشناس بــه معناي واقعي كلمه بود و خيلي از مربيان ورزشــي از تحليلهاي او اســتفاده ميكردند. بــه همين منظور و با هدف تجليل از مقام شــامخ اين گزارشــگر فقيد ورزشي، رســما با شوراي شهر كرمانشاه مكاتبه و درخواست كردم يكي از خيابانهاي كرمانشــاه به نام اين گزارشــگر فقيد نامگذاري شــود. اميدوارم اين درخواست مورد تاييد قرار بگيرد و مراحل اداري آن هم هر چه سريعتر طي شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.