شیر بلوهوریزنته

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

استاد عليرضا حقيقي، شير ميدان بلوهوريزنته، مردي با يك عدد پدر پيگير كه روز بيست و هشت اسفندماه، شــما را از روي نردبان ميآورد پايين كه وسط خانه تكاني شــب عيد از شــما گله كند كه چــرا در مورد بچهاش طنز نوشــته ايد، مردي كه موهايش همچون زلف ستارگان هاليوود دل همه تماشاگران جام جهاني را برد، سرانجام مصدوميتش خوب شد و براي تيمش بازي كرد و تيمش باخت! البته اينكه فكر كنيم دليل باختن تيمش اين بوده كه او بازي كرده دليل چرندي اســت چون تيمش ثابت كرده كه بدون او هم ميبازد و باختها را فقط براي اين بنده خدا نگه نداشتهاند. به هر حال مهم دو چيز اســت. اول اينكه عليرضا حالش خوب باشــد و بازي كند. دوم اينكه باباي عليرضا روز بيست و هشتم اسفندماه، بنده را وسط شستن ديوار از روي نردبان پايين نياورد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.