فقط 2020

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

»2۰2۰« كه از حاال به اســتقبال المپيك ۰2۰2 توكيو و اتفاقات و اخبارش رفته، تنها برنامه ورزشــي اســت كه امروز به طور مستقيم پخش ميشود؛ ساعت ۱2 از شبكه ورزش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.