همهنگراناشکان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اشــكان دژاگه يكی از كليــدی ترين بازيكنان ايــران در رقابتهای بينالمللی از روزی كه به عنوان بازيكنی دو مليتی پيراهن تيم ملی را برتن كرد همواره بخش عمدهای از نگاهها را معطوف خود كــرد، چون هم از شــهرتی بينالمللی برخوردار بود و هم در فوتبال اروپا با برتن كــردن پيراهن بهترين باشــگاهها روزهــای درخشــانی را تجربه میكرد.

5 جــوالی 6۸9۱ پســری در تهران به دنيا آمد كه نام اشــكان بــرای او انتخاب شد. 5 ســاله بود كه به همراه خانوادهاش به آلمان كوچ كرد و در شــهر برلين رشد كرد. در همان شــهر با قرار گرفتن ميان جمعی از ستارههای فعلی تيم ملی آلمان، فوتبال را به صورت آكادميك آموخت و در ســال ۱999 بــا ورود به باشــگاه آماتور بوروســيا برلين وارد دنيای جديدی شــد كه او را در مســير حرفهای شدن قرارداد.

بخصوص از ســال ٠٠٠۲ بــا ورود به آكادمیباشــگاه هرتابرلين. در سال ٤٠٠۲ اولين قــرارداد حرفهای خــود را با تيم دوم هرتا بست و بعد از ســه فصل حضور در اين تيم و 56 بازی رسمیو ۱۲ گل زده راهی تيم اصلی شد و با انجام 6۲ بازی در بوندس ليگا و زدن يك گل راه برای ترانسفر به باشگاهی بزرگتر را فراهم كرد. در سالهای حضور در هرتا هر سال پوســتری جديد از اين جوان ملی پوش و آيندهدار منتشــر میشــد كه همواره با اســتقبال طرفــداران نيز روبهرو میشد.

در ســال ۷٠٠۲ اشــكان در سن ۱۲ سالگی با قراردادی نســبتا جالب توجه راه ولفســبورگ را پيش گرفت و برای 5 سال به يكی از محبوب ترين چهرهها نزد طرفداران اين تيم ملقب به گرگهــای آلمان تبديل شد تا با لقب «اشــه» طعم قهرمانی و باالی ســر بردن جــام را بچشــد و راه حضور در ليگهای اروپايی را در پيــش بگيرد. ۱3۱ بازی و ۸۱ گل زده از دژاگــه به عنوان يكی از كليدی ترين مهرهها در ساختار تهاجمی ولفســبورگ بازيكنی ســاخت تا فيليكس ماگات ســرمربی مشــهور آلمانیهــا كه با درخشش اشــكان توانســته بود اين تيم را به مقام قهرمانی بوندسليگا برســاند زمينه انتقال اين بازيكــن را به فوتبــال جزيره و باشگاه فوالم فراهم كند.

تابستان ۲۱٠۲ اشكان دژاگه به عنوان يكی از خريدهــای جنجالی تيم كوچك اما محبوب جنوب لندن پيراهن ســفيد فوالم را برتن كــرد و يكی ديگر از پوســترهای به يادماندنــی با تصوير اين ملــی پوش ايرانی به ثبت رسيد. دو فصل بازی در ليگ جزيره و درخشــش مقابل بزرگان انگليس همواره اشــكان را در صدر اخبار پيرامــون اردوی فوالم قرار داد تا جايــی كه در برخی مقاطع شــايعاتی پيرامون انتقال ايــن بازيكن به باشــگاههای بزرگتــر نيز به گوش رســيد اما اشــكان بعــد از ٤٤ بار حضــور در ليگ جزيره و 6 بــار گلزنی با پيراهــن فوالم در تصميمیعجيب راه حاشــيه خليج فارس را پيش گرفت.

باشــگاه العربــی بــه عنــوان يكی از متمولترين باشــگاههای قطری حاضر در ليگ ســتارگان قطر با پرداخت دو ميليون پوند به باشگاه انگليسی و قراردادی سه ساله به ارزش ٠۱ ميليون يورو توانســت رضايت اشــكان دژاگه را برای كوچ به حاشيه خليج فارس آن هم از ســطح اول فوتبال باشگاهی دنيا فراهــم كند. تصميمیكه اين ســتاره كليدی تيم ملی ايران را در مسير نزول و دور شدن از مســير پيشرفت قرار داد و باعث شد تا يكی از كليدیترين مهرههای كارلوس كی روش با اتفاقاتی روبهرو شــود كه نگرانیها پيرامون اين بازيكن را بيشتر از هميشه كند. طــی دو فصل دژاگه 5٤ بــازی برای العربی انجام داد و 9 بار هم گلزنی كرد اما تيم قطری نه تنها رفتار خوبی در ســال سوم با اين ملی پوش ايرانی نداشــت بلكه او را از فهرســت خارج كرد.

زمســتان پارسال اشــكان كه دوست نداشــت همچنان در ســايه ليگ ستارگان باقی بماند با موافقت ســرمربی فرانســوی ولفســبورگ دوباره به بوندس ليگا برگشت و با قراردادی يك ميليــون يورويی پيراهن شــماره 5۲ گرگها را برای دومين بار برتن كرد اما مصدوميتی نابهنــگام باعث دوری چندماهــه اشــكان از ميادين شــد تا تيره روزیهای ســتاره تيم ملی ادامه پيدا كند و پيرو آن تنها دو بار حضــور در پلیآف بقا در بوندس ليگا به پرونده دومين حضور در جمع سبزپوشــان آلمانی خاتمــه داد تا بازيكنی كــه در مقطعی همه تيمها بــرای دراختيار داشــتن او دعوا داشتند در ســال منتهی به جام جهانی ۸۱٠۲ بدون تيم بماند.

اشــكان دژاگه به عنوان كاپيتان تيم ملی ايران و يكــی از كليدیترين مهرهها در راه رسيدن به آرزوی فوتبالدوستان در راه صعود از مرحله گروهی حاال بدون اينكه بداند چه سرنوشــتی در انتظارش اســت باعــث نگرانی روزافزون فوتبالدوســتان ايرانی و از همه مهمتــر كارلوس كیروش نيز شــده. چون هنوز مشــخص نيســت پوســتر بعدی اين بازيكن با پيراهن كدام باشگاه خواهد بود؟ شــايعات در روزهای اخير پيرامون اشكان، از كوچ قريبالوقوع اين بازيكن به ليگ يونان به عنوان بهشــت جديد ايرانیهــا حكايت داشــت اما تا به اين لحظــه هيــچ خبر رســمیبه گوش نرسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.