مهاجمان گلزن، خط حمله پرکار

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم های اســتقالل و پارس جم در ديداری دوســتانه در كمپ تيمهای ملی كشور ارمنستان بــه مصاف يكديگر رفتند كــه اين بازی با نتيجه ۲ بر صفر به ســود اســتقالل تمام شــد. سجاد شهباززاده در دقيقه ۸6 گل نخست بازی را برای استقالل به ثمر رساند و علی قربانی در دقيقه 3۸ گل دوم آبیپوشان را وارد دروازه كرد. درجريان اين بازی مســووالن تيم پارس جم مدعی شدند منصوريان خودش هم قبول داشــت كه گل آنها در شرايط خطا به ثمر رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.