ستاره هندبال ایران به شافهاوزن پیوست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پويــا نوروزینــژاد بازيگردان گلــزن و ملیپوش هندبال ايــران با عقد قراردادی 3 ساله به شافهاوزن سوييس پيوست. نوروزی نژاد با پيراهن باشگاه كادتن شــافهاوزن سوييس در جام باشــگاههای اروپا به ميدان خواهد رفت. شافهاوزن كه از فصل 5٠٠۲ تا كنون ٠۱ بار قهرمان جام باشگاههای سوييس شــده، جايگاه ويژهای در جام باشگاههای اروپا دارد. جدال پويا نوروزینژاد با برادران استكی و موسوی در تيم بخارست رومانی در اروپا ديدنی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.