سروش ستاره قطريها در روزهاي بي پولي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخالف سالهاي گذشته اين بار ليگ ســتارگان قطر خريدهاي جنجالي چنداني نداشت چون مشكالت مالي و فيرپلي مالي دست و پاي مالكان متمول قطري را بست. فوتبالدوســتان قطــري هر ســال در اين مقطع منتظر ورود ســتارههاي سرشناس و گرانقيمت به باشگاههاي حرفهاي حاضر در ليگ ســتارگان قطر بودند اما اين بار ماجرا كمــي براي آنها متفاوت شــد چون بعد از بحرانهــاي مالــي و مشــكالت عديدهاي كه بدهيهاي كالن ســالهاي گذشته به ســتارهها و مربيان خارجي رقم زد اتحاديه فوتبال قطر با قوانين سختگيرانه مالي سد محكمــي جلوي ولخرجيهــاي آنها ايجاد كرد.

در شــرايطي كــه بازيكــن چنــدان سرشناسي در تابســتان 2017 راهي ليگ ستارگان نشد يكي از روزنامههاي قطري در گزارشي كه صفحه اول را به خود اختصاص داد به خريدهاي بزرگ تابســتاني باشگاهها اشــاره كرد كه در جمع خريدهاي مهم نام و تصوير سروش رفيعي ستاره ايراني الخور نيز ديده ميشد. اين بازيكن چندي پيش با قراردادي يكساله پيراهن الخور را برتن كرد تا تنها ايراني ترانسفر شده به ليگ ستارگان در سال جاري لقب بگيرد.

شــماره 7 فصل گذشــته پرسپوليس در حالــي راهــي الخور شــد كــه بنا به ادعاي اســتادالدوحه سروش ميتواند جزو سرشــناسترين خريدهاي تابستاني ليگ ســتارگان قطر محسوب شود. ليگي كه در ميان كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به خاطر قوانين فيرپلي مالي در حال حاضر پايينتريــن قراردادهاي مالي را با بازيكنان خارجي امضا ميكند و در حال تهي شدن از ستارههاي سرشناس دنياي فوتبال است.

پيش از اين شايعاتي در باره لغو حضور سروش در الخور به خاطر مسائل و مشكالت مالي وجود داشــت و حتي گفته ميشد كه اين بازيكن به پرسپوليس باز خواهد گشت، كه باشگاه الخور همه اين شايعات را رد كرد و بعد از تعطيالت قرارداد رســمي رفيعي با اين باشــگاه قطري به ثبت رسيد. هر چند ليگ ســتارگان قطر امســال وروديهاي نامداري نداشت اما ميتوان به جرات گفت كه جذب ســروش توســط الخور قطر يك موفقيت بزرگ براي اين باشــگاه به شمار ميرود و ليگ ســتارگان قطر نمايشهاي جالبــي از اين بازيكن خوب كشــورمان را شاهد خواهد بود.

اين نكته هم مهم اســت كه بازيكنان زيادي از جملــه پژمان منتظــري، رحيم زهيوي، مجتبي جبــاري، مهرداد پوالدي ...و امســال ليگ ستارگان را ترك كردند و راهي تيمهاي ديگر شدند و رفيعي ميتواند نماينده خوبــي براي كشــورمان در ليگ ستارگان قطر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.