براتي: بهترين دوران سپاهان در زمان مديريت ساکت بوده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد رضا براتــي رييس كميته تدوين و مقررات فدراســيون فوتبال در خصوص اتفاقات اخير در فدراســيون فوتبال اينطور حرف ميزند: «بررســي عملكرد دكتر اســدي و يا اظهارنظر در مورد اختالفات ايشــان و سرمربي تيم ملي در حوزه كاري بنده نيســت و لذا در اين مورد صحبتي ندارم اما آنچه در مورد محمدرضا ســاكت گفته ميشود منصفانه نيست. ســاكت كوله باري از تجربيــات موفق را در فوتبال ايران با خود به همــراه دارد و ميتوان وي را با ثباتترين مدير باشــگاهي ايران دانســت كه اين موضوع حاكي از تواناييهاي ايشان است و طالييترين دوران باشگاه سپاهان مربوط به دوران حضور ايشان در آنجاســت.» او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «هم اينك نيز ساكت را ميتوان از پرتالشترين مديران فدراســيون دانست كه انصافا بدون آنكه نامها براي وي اهميت داشته باشــند براي پيشبرد اهداف فدراسيون تالش ميكند و بهبود اوضاع بخش تيمهاي ملي فدراســيون از حيث لجستيك و امكانات را ميتوان از نتايج تالشهاي وي و همكارانش در اين بخش دانســت.» او در باره مقايسه افراد ميگويد: «در مورد ميزان آشنايي ايشان با زبان انگليسي نيز بنده به دليل درگيري كاري كه با ايشــان دارم، گواهي ميدهم كه ايشــان حداقل به همان ميزان دبيركل قبلي با زبان انگليســي آشنا هستند و اگر بهتر نباشند كمتر نيســتند. در مجمــوع معتقدم نبايد به دليل جانبداري از يك شــخص، حقوق و شــخصيت فرد ديگري را ضايع كنيم و هركــس را بايد در چارچوب تواناييها، عملكرد و سوابق خودش بسنجيم.» برنامه‌بازی‌های‌مقدماتي‌جام‌جهاني

پنج‌شنبه‌9/6/69 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 0۳:۵1 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

96/6/14‌هبنش‌هس ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:۳0 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.