تمجيد مجله ای اف سی از تيم ملي ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در تازهترين شماره مجله كنفدراسيون فوتبال آســيا صعود ايران به مرحله نهايي جام جهاني به يكي از سوژههاي جالب اين مجله تبديل شــد. در پي صعود مقتدرانه و زودهنگام مليپوشان ايراني به جام جهاني 201۸ روســيه مجله كنفدراسيون فوتبال آســيا با اختصــاص گزارش ويــژه خود به رقابتهاي مقدماتي در قاره آســيا ايران را شايســتهترين تيم براي رسيدن به مرحله نهايي جام جهاني قلمداد كرد.

در شــماره جديد مجله ای اف سی گزارشــي از رقابتهــاي مقدماتــي جام جهاني 201۸ روسيه در گروههاي مختلف قاره آســيا منتشر شد كه در اين گزارش نويسنده از اقتدار و نتايج فوقالعاده ايران به نيكي ياد كرد و اين تيم را شايستهترين تيم براي صعود مستقيم به جام جهاني آن هم براي دو دوره متوالي ناميد. همچنين گــزارش ديگري در اين مجله از تيم ملي ايران و شاديهاي بعد از صعود مستقيم و زودهنگام به روسيه 201۸ منتشر شد كه تصوير شــادي بازيكنــان با كارلوس كــيروش و پيراهن شــماره 4 ايران كه نشــان از چهار صعود مربــي پرتغالي به مرحلــه نهايي اين مســابقات بزرگ بود نيز چاپ شــد. تيم ملي كشــورمان بعد از روســيه ميزبان و برزيــل صعود كرده توانست بهعنوان ســومين تيم حاضر در جام جهاني 201۸ مجوز ســفر به روسيه را دريافت كند و بدون شكست راهي اين مسابقات شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.