يك تير و دو نشان باشگاه پانيونيوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه پانيونيوس يونان به وســيله دو بازيكــن ايراني خود از لباسهاي جديد تيمش رونمايي كرد. باشــگاه پانيونيوس يونان رســما از لباسهاي خــود در فصل 201۶-2017 رونمايــي كرد و مســعود شجاعي و احســان حاجیصفی دو بازيكن ايرانــي اين تيم جــزو 4 بازيكني انتخاب شدند تا اين لباسها را به نمايش بگذارند. شــجاعي چنــد روز پيش بــا پانيونيوس قــراردادش را تمديد كــرد و حاجیصفی نيــز با اين تيم يوناني قــرارداد امضا كرده اســت. با اين كار اين باشگاه يوناني با يك تيــر دو نشــان زد، هــم از پيراهن جديد تيمــش رونمايي كــرد و هم به وســيله آن احســان حاجیصفــی لژيونــر خوب كشــورمان را به هوادارانــش معرفي كرد. حاجیصفی و شــجاعي بازيكناني هستند كــه اميدوارند با حضور در اين تيم و بازي در اين ليگ بتواننــد همچنان مورد توجه كيروش قــرار گيرند تا در جــام جهاني حضور داشته باشــند. هر چند اين شرايط براي حاجیصفی بيشــتر صــدق ميكند، چرا كه او در ماههاي اخير شــرايط خوبي در تيم ملي نداشــته و به دنبال بازگشت به تركيب اصلي تيم ملي اســت. احســان در سال گذشــته با قرارگرفتن در تركيب ســپاهان، روزهاي خوبي را سپري كرد اما با وجود برخي بازيكنــان جوان و باانگيزه كمي از تيم ملي و تركيب اصلي دور شده و در تالش است با درخشش در پانيونيوس مجددا به روزهاي اوج خود بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.