حقیقي‌وارد‌ م ‌يشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شماره ۸۸ و دســتكشهاي سياه. عليرضا حقيقي دوباره به فوتبال برگشته است.

دروازهبان اسكيلستونا زمان زيادي را براي بهبود از مصدوميت دردناكش ســپري كــرد و بعد از مدتها دوباره درون دروازه تيم سوئدي ديده شد. آسيبديدگي و جراحــي عليرضا، فاصله اين بازيكن با فوتبال ايران را از هميشــه بيشــتر كرد. از آخرين بازي ملي حقيقي زمان زيادي سپري شــده و حاال يك عليرضاي ديگر، دروازهبان اول تيمملي محســوب ميشود. آمار بيرانوند در مرحله مقدماتي جامجهاني آنقدر شگفتانگيز بوده كه بعيد به نظر ميرسد تهديدي براي حفظ او بهعنوان مرد شماره يك تيم ملي وجود داشته باشد اما حقيقي پيش از اين هم نشان داده كه در برهم زدن تصورات و پيشبينيها، متبحر است.

گلر ايراني ليگ سوئد چند سال در روسيه حضور داشــته و اگر چه بازيهاي زيادي بــراي روبينكازان انجام نداده اما با فضاي ورزشــگاههاي كشــور ميزبان جامجهاني 201۸ كامال آشنايي دارد. حاال همه چيز به خود او بستگي خواهد داشت. به سنگرباني كه مدتها محو بوده و حاال ديگر بايد دســت از دور بودن بردارد. زمان عليرضا براي بازگشــت به اوج، درســت از همين حاال آغاز خواهد شد. دو سال قبل از جامجهاني 2014 وقتي حقيقي از اميدواري به فيكس شــدن در تركيب تيم ملي در جامجهاني حرف زد، خيليها تصور كردند كه با يك شوخي روبهرو شدهاند اما حاال ديگر اميدواري حقيقي براي ســفر به روسيه، با برچسب خيالپردازي مطلق توصيف نميشــود. آن روز مطمئن نبوديم كه او يك گلر درجه يك باشــد اما امروز اطمينان داريم كه صاحب ارادهاي آهنين اســت. پســري با شماره ۸۸ و دستكشهاي سياه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.